Български | English  

HOME NEWS COVID-19 Latest Info
ECTS The ECTS System ECTS in UR ECTS package ECTS coordinators
BULGARIA AND RUSE About Bulgaria About Ruse
THE UNIVERSITY History and Facts International Collaboration Academic Calendar Grading scale
ERASMUS CHARTER and EPS ERASMUS PARTNERS
INCOMING STUDENTS Application Forms Deadlines Courses in English and other languages Bulgarian Language Course International Summer Internship Erasmus Coordinators Student Charter ESN - Ruse
ERASMUS KA171 Projects Incoming staff Incoming students
PRACTICAL INFORMATION Living Expenses Travelling to Ruse Accommodation Campus Map Visa Other
CONTACT
Login Control Panel

Erasmus Charter      2021-2027     ECHE 101012292

Erasmus code         BG ROUSSE01

 

1. Erasmus Policy Statement (EPS) 2021-2027

 

 

1.1 Erasmus activities included in your EPS


In this section, you need to tick the Erasmus activities covered by your Erasmus Policy Statement. Please select those activities that your HEI intends to implement during the entire duration of the Programme.

 

Erasmus Key Action 1 (KA1) - Learning mobility:

The mobility of higher education students and staff

x

Erasmus Key Action 2 (KA2) - Cooperation among organisations and institutions:

Partnerships for Cooperation and exchanges of practices

x

Partnerships for Excellence - European Universities

x

Partnerships for Excellence - Erasmus Mundus Joint Master Degrees

x

Partnerships for Innovation 

x

Erasmus Key Action 3 (KA3):

Erasmus Key Action 3 (KA3) - Support to policy development and cooperation:

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Erasmus Policy statement (EPS): your strategy


Your Erasmus Policy Statement should reflect how you intended to implement Erasmus after the award of the ECHE. Should you wish to add additional activities in the future, you will need to amend your Erasmus Policy Statement and inform your Erasmus National Agency.

What would you like to achieve by participating in the Erasmus Programme? How does your participation in the Erasmus Programme fit into your institutional internationalisation and modernisation strategy?

(Please reflect on the objectives of your participation. Please explain how you expect the participation in Erasmus to contribute towards modernising your institution, as well as on the goal of building a European Education Area[1] and explain the policy objectives you intend to pursue).

Original language (and translation into EN, FR or DE if the EPS is not in one of these languages)

BG

Новата стратегия за интернационализация на Русенски университет „Ангел Кънчев" за периода 2021-2027, приета през април 2020, надгражда стратегията за периода 2014-2020 и е в синхрон с обновения план на ЕС за висшето образование, както и с новите приоритети на програмата Еразъм за пълен и равноправен достъп на всички участници (с акцент върху тези с по-малки възможности), за въвеждане на инициативата за Европейска студентска карта, за използване на новите дигитални инструменти (Erasmus App, Dashboard, EWP, OLS, eQuATIC, EGRACONS), за въвеждане на природосъобразни практики, за включване на студентите в дейности, развиващи активното гражданско мислене.

Русенски университет желае да продължи да участва в програма Еразъм+, за да осъществи чрез нея генералната цел на своята стратегия за интернационализация за периода 2021-2027 - постигане на модерно, взаимно признато, приобщаващо и достъпно образование с високо качество, базирано на дигитализация и формиращо умения и компетенции, които осигуряват конкурентни предимства на кадрите, като част от Европейския човешки капитал посредством укрепване и поддържане на Европейската идентичност на университета, като част от Европейското образователно пространство и Европейското изследователско пространство и носител на демократичните ценности с основно значение за бъдещето на региона, страната и Европа, чрез реализацията на политика по интернационализация на образователните и изследователски дейности.

Русенски университет желае да постигне по-нататъшна модернизация на институцията - подобрение на качеството на програмите, проектите, на административното управление, както и да допринесе за изпълнение на фундаменталните принципи на Европейското образователно пространство - мобилността да се направи действителност за всички, да се усъвършенства процесът на признаване на отучени периоди, да се усилят езиковите умения на хората, да се осъществи транснационално сътрудничество (вкл. Европейски университети), използване на все повече иновации, усилване на усещането за европейска идентичност.

Стратегията на университета има три специфични цели, свързани с интернационализацията на образователната и изследователската дейност:

1.      „Повишаване качеството, привлекателността, конкурентоспособността и взаимното признаване на предлаганото висше образование чрез адаптиране на учебните планове и програми за всички степени и форми на обучение, с оглед на успешната интеграция на Русенски университет в Европейското образователно пространство чрез мобилности на студенти, докторанти и преподаватели и трансфер на ноу хау и международни добри практики в методите за обучение и изследвания, насърчаване на творчеството, иновациите и предприемаческия дух".

В ЕОП мобилността трябва да бъде норма, затова и в нашата стратегия мобилността е основен инструмент за интегриране в ЕОП, както чрез изходяща, така и чрез входяща мобилност. Тя основно се осъществява благодарение на възможностите на програма Еразъм. Университетът възнамерява да повиши участието на студенти и академичния състав в мобилност. Мобилните преподаватели имат възможност да синхронизират своите знания и умения с европейските си колеги, да адаптират програмите на дисциплините във всички степени и форми на обучение към модерни международни тенденции, налагани от пазара на труда. По този начин и немобилните студенти имат възможност да получат адекватни знания и квалификации.

Физическата мобилност на студенти и преподаватели не може да бъде на 100%. В този смисъл т.н. „интернационализация у дома", която се отнася до привличане на чуждестранни студенти по обмен, и на преподаватели с международен опит, както и интернационализацията на учебните програми и на въвеждането на иновативни методи на преподаване и учене са от изключителна важност за развитието на университета. За да бъде достъпна до по-голяма част от студентите, университетът ще използва механизма за смесена и виртуална мобилност, особено за лица в неравностойно положение.

 

2.     „Развитие и разширяване на мрежата от международни партньорства на Университета чрез интензифициране на всички форми на двупосочна мобилност в Европа и към/от други страни- партньори, със стремеж мобилността да бъде достъпна за всички студенти и преподаватели".

Университетът се ангажира да усили установените партньорства с цел да бъдат активни и ефективни, както и да сключи нови със страни от Европа и останалия свят. Целта е да се предлага широк избор за мобилност и да се удовлетворят желанията на всеки пожелал мобилност.

Освен разширяване и поддържане на мрежата от академични институции, Университетът възнамерява да продължи да си сътрудничи с бизнес организации, неправителствени организации и публични администрации, за да стимулира креативността, предприемачеството и социалната ангажираност при студентите, които ще осъществят мобилност в тях. С тези организации, университетът ще продължи да развива двупосочна мобилност като кани представители на институциите да изнасят лекции в университета чрез предоставяне на грант по програмата.

 

3.     „Развитие на капацитета и системите за управление и финансиране на Университета чрез активно участие в трансгранични, транснационални и европейски изследователски и образователни проекти по програма „Еразъм +" и програма „Хоризонт Европа" и ефективно използване на възможности за интернационализация чрез изпълнение на проекти по други международни програми и чрез партньорства в т.ч. и публично-частни такива, с бизнес, образователни и изследователски институции и центрове, неправителствени организации и публични администрации от Европа и други страни-партньори".

Увеличаването на дела на проектното финансиране беше стратегическа цел на РУ в предишните периоди и се запазва за новия период също. Това означава реализиране на стратегически съвместни проекти по програмата с цел повишаване на конкурентоспособността на Университета и подобряване на капацитета и инфраструктурата му, което ще го направи модерно и добре разпознаваемо висше училище. Университетът ще надгражда своя богат опит от големия брой реализирани проекти по различни програми, като ще разчита на стари и ще търси нови институции и бизнес партньори. Чрез коопериране с институции от партньорските страни, университетът ще допринесе за разпространение на европейските добри практики в останалия свят, подобно на изпълняваните от университета КА2 проекти със страни от Централна Азия и от източните съседи на Европа.

За постигане и на трите специфични цели, Университетът ще ползва основните дейности на програма Еразъм - мобилност и коопериране.

 

 

EN

The new strategy for internationalisation at the University of Ruse "Angel Kanchev" for the period 2021-2027, adopted in April 2020, builds upon the strategy for the period 2014-2020 and is in line with the latest developments on higher education in EU, as well as with the new priorities of the Erasmus programme for full and equitable access for all participants (with a focus on those with fewer possibilities), for introducing the European Student Card Initiative, for using new digital tools (Erasmus App, Dashboard, EWP, OLS, eQuATIC, EGRACONS), for introducing environmentally friendly practices, for inclusion of students in activities, leading to active citizenship thinking.

The University of Ruse would like to continue its participation in the Erasmus+ programme in order to fulfil the main goal of its internationalisation strategy for the period 2021-2027 - "Achieving modern and mutually recognised inclusive and accessible high quality education, based on digitisation and forming skills and competences, which provide competitive advantages to the staff, as part of the European human capital, through strengthening and maintaining the European identity of the University, as part of the European Education Area and the European Research Area and as a bearer of the democratic values, essential to the future of the region, the country and Europe, through the implementation of a policy of internationalisation of education and research activities".

The University of Ruse would like to reach further modernisation of the institution - improvement of the quality of programmes, projects, administrative management, and to contribute to the realisation of the fundamental principles of the European Education Area - to make mobility a reality for all, to considerably improve the recognition of study periods abroad, to increase the language ability of people, to accomplish transnational cooperation (incl. European Universities), to apply more innovation, to deepen the notion of European identity.

The strategy of the University of Ruse has three specific aims, connected to the internationalisation of teaching and research:

1.     "Improving the quality, attractiveness, competitiveness and mutual recognition of higher education offered through adapting curricula and syllabi for all levels and modes of training, in view of the successful integration of the University of Ruse in the European Education Area through mobilities of students, PhD students and lecturers and transfer of know-how and best practices in teaching and research methods, as well as fostering creativity, innovations and entrepreneurial spirit".

In the European Education Area the mobility should be a norm, thus in our strategy the mobility is a main instrument for integration in the Area, using both outgoing and incoming mobility. It is mainly accomplished thanks to the resources of the Erasmus+ programme. The University of Ruse intends to increase the mobility rate of students and academic staff. The mobile staff has the opportunity to synchronise their knowledge and competences with their European peers, to adapt the contents of the courses in all cycles and forms of education to the contemporary international tendencies, required by the labour market. In this way the non-mobile students have the opportunity to receive adequate knowledge and qualification.

The physical mobility of students and staff can hardly be at 100 %. In this sense, the "internationalisation at home", which refers to attracting international students and teachers with international experience, internationalisation of curricula and introducing innovative methods of teaching and learning are of utmost importance for the development of the University of Ruse. To make the international experience accessible to more students, the University of Ruse will use the mechanism of blended and virtual mobility, especially for those with fewer opportunities.

2.     "Developing and enlarging the University's network of international partnerships by intensifying all forms of bilateral mobility in Europe and to/from other partnering countries, striving to provide access to educational mobilities to all students and lecturers".

The University of Ruse engages to strengthen its partnerships in order to make them active and effective, and to start new ones with countries from Europe and the rest of the world. It aims to offer a wide range of mobility opportunities and to meet all students' requests for mobility.

Besides enlarging and maintaining the network of academic institution partnerships, the University of Ruse commits to continue its cooperation with business organisations, non-governmental organisations and public administrations, in order to foster creativity, entrepreneurship and social activity of students, being on a mobility in our partners. The University of Ruse will keep the reciprocal mobility by inviting staff from those organisations on an Erasmus mobility to teach at the University.

3.     "Developing the capacity and systems for management and funding of the University through active participation in cross-border, transnational and European research and educational projects under the Erasmus+ Programme and Horizon Europe Programme, as well as effective use of internationalisation opportunities through implementation of projects under other international programmes and through partnerships, incl. public-private ones with business, educational and research institutions and centres, non-governmental organisations and public administration from Europe and other partner-states".

The increase of the share of the project financing was a strategic goal of the University of Ruse in previous periods and is kept throughout the new one. This includes realisation of strategic joint projects under the programme aiming at enhancing the competitiveness of the University and improving its capacity and infrastructure, making it modern and recognisable higher education institution. The University of Ruse will build upon the rich experience from a great number of accomplished projects under different programmes, relying on old partners and looking for new institutions and business organisations. Through cooperating with institutions from partner countries, the University of Ruse will contribute to the spreading of European good practice in the rest of the world, in a way it currently does it through KA2 projects with countries from Central Asia and the eastern neighbours of Europe.

 

For reaching the three specific goals, the University of Ruse will use the main activities of the Erasmus programme+ - mobility and projects.

 

 

Please reflect on the Erasmus actions you would like to take part in and explain how they will be implemented in practice at your institution. Please explain how your institution's participation in these actions will contribute to achieving the objectives of your institutional strategy.

Original language (and translation into EN, FR or DE if the EPS is not in one of these languages)

BG

Изпълнението на програма Еразъм в Русенски университет се осъществява според вътрешни правила за дейностите по КА1 и КА2, освен регулациите на Европейската комисия. Правилата ще бъдат обновени след получаване на Еразъм Хартата за 2021-2027, за да се отразят новите принципи.

КА1 се вписва в първа и втора специфична цел на стратегията ни, цитирани по-горе. Чрез мобилност ще се повишат опита, професионализма, социалните и междукултурните умения на участниците, ще се повиши качеството и конкурентоспособността на учебните програми и планове в университета и ще университетът ще се впише успешно в ЕОП. Дейностите ще бъдат реализирани чрез ангажирането на по-голям брой представители на академичната общност, които ще бъдат окуражени и подкрепени да започнат дейност като Еразъм координатори (контактни лица) на факултетно ниво, които да сключват билатерални договори с европейски университети в тяхната академична област, да осъществяват мобилност, по време на която да обменят опит в методите за обучение и изследвания, да опознаят добре институцията-домакин и да предадат тези знания на потенциални студенти-участници.

Университетът си поставя за цел да развие мрежата от партньорства, за да интензифицира мобилностите на студенти, служители и преподаватели, стремейки се мобилностите да са с високо качество и достъпни до всеки желаещ да участва, както и да включва тези партньорства в съвместни проекти (КА2).

КА2 е не по-малко важна дейност от КА1. Тя е залегнала в стратегическа цел 3 на стратегията. Университетът има опита на няколко мрежи по програма Еразъм, в които партньори са университети и фирми от всички европейски държави, а координатор е Русенски университет. През последните 7 години преподаватели от университета са работили върху повече от 15 проекта по КА2. Също така, университетът има опит в разработването на транснационални съвместни програми. Пример за такава е трансграничната магистърска програма, изпълнявана в център БРИЕ, водеща до взаимно признати дипломи. Третият семестър на тези програми се провежда в немски университети по програма Еразъм. Университетът има опит и в проектите ERASMUS MUNDUS, затова EMJMD е една стратегическа дейност за осъществяване съвместно с наши утвърдени партньори. Университетът възнамерява да продължи да надгражда тази дейност и да продължи да кандидатства и участва в проекти за сътрудничество и обмяна на опит, за иновации, и в инициативата Европейски университети (Русенски университет има опита на две кандидатствания). За партньорски организации традиционно ще се търсят институции с високи постижения, както и с потенциал за развитие, с които да се постигнат цели, общи и за двете страни. Стимулира се и се улеснява всяка инициатива за съвместен проект без ограничение за факултетите, предмета на сътрудничеството и персонала, който ще е ангажиран с администрирането на проектите. Ръководството на университета ще продължи да подкрепя инициативите чрез разпространение на резултатите им и подкрепа за устойчивост.

Стратегически държави-партньори са всички държави от Европейския съюз, трансгранични държави, Западни Балкани, Русия, каспийски, средно- и източно-азиатски страни, както и по-новите ни партньори от американския континент Канада и Мексико. РУ ще се стреми да утвърди и развие водещите си позиции като активен участник в реализацията на Кохезионната политика на ЕС в трансграничните райони РО-БГ, БГ-Сърбия, с фокус върху историческите български общности и други български диаспори в страни извън ЕС (Молдова). Университетът желае да утвърди лидерството си в Дунавския макрорегион и ще акцентира на сътрудничество с тези страни.

За гарантиране на качественото изпълнение на дейностите по програмата, университетът е ангажирал институционален координатор по програмата, подчинен пряко на ректора, трима експерти по мобилност и проекти, работещи в Направление Интернационализация и комуникационна политика, по един за изходяща и входяща мобилност и един за проекти. Също така, назначен е един координатор по иницииране и изпълнение на проекти и финансов координатор по програмата, а целият академичен и административен персонал от осемте факултета и три филиала ще бъде поощряван да изпълнява своите задължения съобразно принципите на Еразъм Хартата, така както са описани в Насоките за прилагане на Хартата и във вътрешните правила. Съставен е и Съвет по интернационализация. Всички участници в дейностите намират своята пресечна точка в Направление Интернационализация и комуникационна политика.

EN

The implementation of the Erasmus+ programme is carried out according to internal rules for the actions KA1 and KA2, besides the EC regulations. The Rules will be renewed after the receiving the Erasmus Charter in order to reflect the new principles.

KA1 fits in the first and second goals of the strategy for internationalisation, described above. Through mobility, the experience, the professional skills, social and cultural skills of the participants will be reinforced, the quality and competitiveness of the curricula and syllabi will be improved and the University will reaffirm its position in the European Education Area. The activities will be realised through engaging greater number of academic staff who will be encouraged and supported to become Erasmus coordinators (contact persons) on faculty level and who will conclude bilateral agreements with universities in their academic field, who will carry out mobilities during which they will exchange experience in teaching and research methods, get to know the host institution well and transfer this knowledge to potential mobility students.

The University of Ruse sets as a goal to develop further the network of agreements so that it can intensify the student, staff and teacher mobilities, paying attention to quality and accessibility for every candidate. It will also include these partners in joint projects (KA2).

KA2 is just as important as KA1. KA2 fits in the third strategic goal. The University of Ruse has a solid experience gained in coordinating several thematic networks under the Erasmus programme having universities and companies from all EU countries as partners. During the last 7 years staff from the University has worked on more than 15 projects under KA2. It also has the experience of developing transnational joint programmes. An example is the trans-border master programmes, operated by Bulgarian-Romanian Inter-university Europa Centre (BRIE), leading to mutually recognised diplomas. The third semester of these programmes is conducted in German universities making use of the Erasmus scheme. The University of Ruse has the experience of Erasmus Mundus projects and that is why EMJMD is one of the strategic activities to carry out with trusted partners. The University intends to continue building on its experience and apply and participate in projects for cooperation and exchange of practice and for innovation, as well as in the initiative European universities (the University has taken part in two applications). The University of Ruse will be searching for partner institutions both with high profile and potential for development, with which to fulfil tasks beneficial for both sides. Every initiative for a cooperation project is encouraged and facilitated without restrictions on the basis of department, subject area or staff who will be engaged with project administration.

Strategic countries for cooperation are all countries from EU, cross-border countries, Western Balkans, Russia, Caspian, Middle and East Asian countries, and new partners from Canada and Mexico as well. The University will strive to establish and develop its leading positions as an active participant in the implementation of the EU Cohesion Policy in the cross-border regions Romania - Bulgaria, Bulgaria - Serbia, with a focus on historical Bulgarian communities and other Bulgarian diasporas in non-EU countries. The University wishes to establish its leadership in the Danube macro-region and will focus on cooperation with Danube countries.

The structure that the University of Ruse has in place for qualitative implementation of the programme activities, consist of an institutional coordinator who is vice-rector and is subordinated directly to the rector and is the head of the Internationalisation and Communication Policy sector. In it, three experts on mobility and projects are working - one for outgoing mobility, one for incoming mobility and one for projects. A coordinator for initialising and implementing projects and a financial coordinator are appointed. The academic and administrative staff members from the eight faculties and three university branches who are working on different programme activities will be encouraged to fulfil their duties according to the Erasmus Charter principles, its guidelines and the internal rules. A Council for internationalisation is also in place. All participants and the activities find their intersection in the Internationalisation and Communication Policy sector.

 

What is the envisaged impact of your participation in the Erasmus+ Programme on your institution?

Please reflect on targets, as well as qualitative and quantitative indicators in monitoring this impact (such as mobility targets for student/staff mobility, quality of the implementation, support for participants on mobility, increased involvement in cooperation projects (under the KA2 action), sustainability/long-term impact of projects etc.)  You are encouraged to offer an indicative timeline for achieving the targets related to the Erasmus+ actions.

Original language (and translation into EN, FR or DE if the EPS is not in one of these languages)

BG

Чрез участието си в програмата - осъществяване на мобилности и проекти, РУ ще продължи да развива своята модернизация и интернационализация на предлаганото висше образование, ще увеличи видимостта, конкурентоспособността и влиянието на университета. Участието в програмата ще подпомогне университетската среда да стане стимулираща, привлекателна и приобщаваща всички студенти и преподаватели.

Чрез адаптиране на програмите си към съвременните пазарни изисквания, ставащо възможно чрез мобилност и партньорствата си с бизнес организации, РУ ще утвърди визията си на модерна и развиваща се институция. Чрез съвместни програми и широки възможности за мобилност, РУ ще привлече повече кандидати и ще задържи започналите обучение, и така ще постигне по-високи резултати. Без значение от положението си, студентите ще имат възможността да придобият в интернационална среда уменията и компетенциите, търсени от предлагащите работа в глобалната икономика днес.

Количествените цели, които РУ си поставя, е да се постигне по-широко участие в мобилност годишно на студенти (увеличаване до 150 участника, обучение и практики), на преподаватели и служители (до 150 участника), входящ персонал от бизнеса - до 10, входящи преподаватели и студенти - всеки до 120, както и  20 или повече образователни проекта по КА2 за периода на Хартата. Ще се стремим да запазим броя държави, с които имаме партньорство и мобилност, а те са 54, междуинституционалните договори, които са над 500. Университетът е започнал да развива партньорство с американските държави, с които взаимовръзките са малко разработени.

РУ ще насърчава участието на преподаватели в проекти, за да съгласуват нивото си с най-добрите практики  придобият ноу-хау в преподаването и науката, да повишат квалификацията си и да подобрят трайно услугите, предлагани от РУ. Ще се работи в посока започване на нови програми на английски и съвместни програми - всеки по минимум 2, като резултат от участието в програмата.

Неакадемичният персонал ще бъде окуражен да участва по-широко с цел получаване на различна перспектива в работата си, обмяна на опит и добри практики, тъй като това също е съществена част от интернационализацията на институцията.

Качеството на дейностите и реализацията им ще бъде измервано от звеното за качеството и акредитацията. Чрез анкети ще се измерва осведомеността между академичната общност за програмата и задоволството от участието на РУ и отделните участници в дейностите на програмата.

EN

Through the participation in the programme - implementation of projects and mobility, the University of Ruse will continue to develop its modernisation and internationalisation in search of excellence of the higher education offered and will enhance its visibility, competitiveness and impact. The participation in the programme will help towards making the university environment stimulating, attractive and inclusive for all our students and staff.

Through adaptation of the programmes to the contemporary labour market needs, enabled by mobility and partnerships with the business world, the University of Ruse will strengthen its image as a modern and evolving institution. Through offering joint programmes and wide mobility opportunities, the University will attract more students and will keep the current ones, thus increasing the attainment level. Regardless of background, the students will have the possibility to gain in an international environment the skills and competence sought by prospective employers in today's global economy.

The quantitative numbers set as a goal by the University of Ruse are to reach wider participation yearly in mobility by students (an increase of up to 150 participants, both for studies and traineeships), by teaching and administrative staff members (up to 150 participants), invited staff from enterprise - up to 10, incoming teachers and students - each up to 120, and 20 or more educational projects under KA2 for the period of the Charter. The University will aim to keep the number of countries, with which we have partnerships - 54, as well as the inter-institutional agreements - currently more than 500. The University is on its way to develop partnerships with the Americas, with which we are not currently connected much to.

The University of Ruse encourages the participation of staff in projects and mobility in order to benchmark themselves against best practices, to gain know-how in teaching and research, to increase their qualification and improve the services they offer in a sustained manner. New programmes in English and joint programmes will be targeted as a result of the participation in the Erasmus programme - at least 2.

Wider participation of administrative staff will be encouraged, aiming at receiving a different perspective, exchange of experience and best practices since this is an integral part of the internationalisation process.

The quality of the activities and their implementation will be annually measured by the Quality assurance and accreditation department. Questionnaires will be used to assess the information flow among the academic community about the programme and the level of content of the individual participants.

 

 

 


[1] For more information on the priorities of the European Education Area, such as recognition, digital skills, common values and inclusive education, please consult the following website: https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area_en