Български | English  

НАЧАЛО НОВИНИ ECTS Kakво е ЕСТS? ECTS в РУ
ПРОГРАМАТА За програмата Еразъм политика Харта Еразъм Еразъм договори Вътрешни правила Ръководство и координатори Статистика
СТУДЕНТИ Обучение в ЕС Практика в ЕС Обяви за практика ESN Erasmus App Обучение извън ЕС Студентска Харта OLS Отзиви от участници Връзки
ДОКТОРАНТИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ и СЛУЖИТЕЛИ Обяви за BIP
ЕРАЗЪМ извън ЕС ЮБИЛЕЕН АЛМАНАХ COVID-19 КОНТАКТИ
Вход Панел за управление

Вътрешни правила за мобилност

по програма Еразъм+

 


Приложения

 

1a. двустранно споразумение_2021-2027 EU 1b. двустранно споразумение 2021-2027_non EU 1в. Двустранно споразумение практика  2. Критерии студенти  3. Протокол селекция студенти 4. Апликационен формуляр пристигащи  5. Академична справка заминаващи  6. Отзив за дипломант, докторант  7. Съгласие декан  8. Протокол за признаване студенти  9. Протокол селекция преподаватели  10. Образец доклад ОП хон,канц  11. Заплащане преподаване 12. Индивидуален план  13. Разпис

 

Вътрешни правила за мобилност

по програма Еразъм+

(ключова дейност КА1)

 

РУСЕ

2022

 

ГЛАВА ПЪРВА

Основни положения

Чл.1. Настоящите правила уреждат въпроси на администрирането на Еразъм+ мобилността (ЕМ), включваща дългосрочните дейности “Студентска мобилност  с цел обучение” (СМО), “Студентска мобилност с цел практика” (СМП), както и краткосрочните дейности „Студентска мобилност в интензивна програма“ (СМИП), „Краткосрочна докторантска мобилност“ (КДМ), „Краткосрочна студентска мобилност за студенти с по-малко възможности“ (КСМ), “Мобилност на персонала с цел преподаване” (МПП), “Мобилност на персонала с цел обучение” (МПО)и “Организационна подкрепа” (ОП), осъществявани по ключова дейност КА1, обхващаща поддейности КА131 (мобилност между програмни държави и  изходяща мобилност към държави-партньори до 20 процента от бюджета) и КА171 (мобилност между програмни държави и държави-партньори). Правилата се основават на документите  на Европейската комисия (ЕК) (напр. Ръководство по програмата), финансовите споразумения с Центъра за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР), номиниран за Национална агенция (НА) за РБългария на Европейската комисия по програма Еразъм+ на Европейския съюз, и нормативните актове на Русенски университет „Ангел Кънчев”.

 

ГЛАВА ВТОРА

Отговорен състав

Чл.2. Официален представител на програма Еразъм+ за Русенския университет е Ректорът на Университета, който ръководи и контролира дейността по ЕМ, подписва ежегодните заявки на Университета до ЦРЧР за финансиране на ЕМ, финансовите споразумения с ЦРЧР и двустранните споразумения с чуждестранни университети, утвърждава разпределението на средствата по финансовите споразумения с ЦРЧР, подписва междинните и финалните отчети на Университета, както и финансовите  договори (ФД) на участниците в мобилност.

Чл.3. С оперативното управление на програма Еразъм+ в Русенския университет са ангажирани следните длъжностни лица:

1. Университетски ECTS координатор - отговаря за прилагането на принципите и механизмите на Европейската система за трансфер на кредити в Университета, която е в основата на академичния студентски обмен между университетите-партньори. Същият ръководи подготовката, издаването и разпространението на Информационния пакет на университета, подписва договорите за обучение на мобилните студенти и академичните им справки. Университетският ECTS координатор се избира от Академичния съвет и се назначава със заповед на Ректора.

2. Университетски Еразъм+ координатор - осъществява връзката между ЦРЧР и Университета, участва в изготвянето и актуализирането на нормативните актове на Университета, отнасящи се до програма Еразъм+, координира административната и финансовата дейност по ЕМ и дейността на включените в програмата университетски звена, подписва административните документи на участниците в мобилност и докладите за изразходване на средствата по програмата. Университетският Еразъм+ координатор се избира от Академичния съвет и се назначава със заповед на Ректора.

3. Финансов Еразъм+ координатор – организира финансово-счетоводното обслужване на програмата, участва в изготвянето на ежегодната заявка до ЦРЧР, консултира изготвянето и подписва финансовите договори (ФД) на заминаващите участници в мобилност, осигурява трансфера на индивидуалния грант до всеки участник, участва в изготвянето на междинните и крайните отчети на Университета до ЦРЧР, съхранява оригиналните ФД на участниците, финансовите отчети, разходооправдателните документи на участвалите в мобилност, оригиналните доклади за изразходване на средствата по ОП, банкови извлечения и др.

4. Факултетни (филиални) Еразъм+ и ECTS координатори – избират се от Факултетните съвети (Съветите на филиалите) на съответните основни звена и филиали за мандата на техните ръководни органи. Двете функции могат да се съвместяват по решение на факултетния съвет (Съвета на филиала).

Факултетните (филиални) Еразъм+ координатори:

·  организират цялостната дейност по програма Еразъм+ на факултетно ниво;

·  разпространяват информация за предлаганите студентски и преподавателски мобилности в катедрите в рамките на Факултета;

·  подпомагат УЕО при организирането на процедурите за селекция на студенти, докторанти и преподаватели на факултетно ниво и на докторанти за КДМ на университетско ниво;

· участват в подготовката, провеждането и отчитането на входящата и изходяща студентска и преподавателска мобилност на факултетно ниво, като обявяват селекционните списъци на видно място;

·  следят за целесъобразността на предложените от факултетните/филиалните академични координатори (контактни лица) двустранни споразумения, като изготвят становища за това и съгласуват сключването на споразумението с Декана на Факултета; 

·  участват задължително в селекцията на преподавателите от съответния факултет, кандидатстващи за участие в мобилност с цел преподаване или обучение;

·  контролират дали в рамките на семестъра, предхождащ обучението на студента в чуждестранния университет, контактното лице е изготвило (ИПО) на заминаващите студенти и дали той е приложен към досието им в съответната Факултетна канцелария (ФК);

·  проследяват дали във Факултетната канцелария (ФК) е изготвено и попълнено от съответното контактно лице в рамките на указания от настоящите правила срок досие на входящите студенти, което включва: Заповед за записване, Договор за обучение, Разпис на учебните занятия.

·   проследяват дали в хода на обучението на входящите студенти във Факултета към изготвените и съхранявани във ФК лични досиета се прилагат своевременно: Протоколи от положени изпити, Академична справка за обучението в Русенския университет.

·  контролират студентското състояние на изпратените по програмата студенти за целия срок на обучение в чужбина;

·  сигнализират за нередности в работата на факултетните/филиалните академични координатори (контактните лица) и/или евентуални проблеми при обучението на входящите или изпратените студенти, като уведомяват Декана на факултета или съответните ръководни лица по програма Еразъм+ в Русенския университет.

 

Факултетните (филиални) ЕСТS координатори:

·   отговарят за своевременната ежегодна актуализация на информацията на български и английски език в ЕCTS пакета на Факултета;

·    координират дейността на катедрените ЕСТS координатори и следят за ежегодната актуализация на ECTS пакетите (на български и английски език) на всяка катедра в рамките на Факултета;

·  изготвят и обновяват ежегодно списъците с дисциплините, по които се осъществява обучение на чужд (английски) език, по отделните специалности в рамките на Факултета, и го предоставят на УЕО за актуализиране на страницата на програма Еразъм+ в Русенския университет;

· съдействат на Факултетните/филиални академични координатори (контактните лица) при подбора на най-подходящите учебни дисциплини, които ще изучават входящите или изходящите студенти, участващи в мобилността;

·  отговарят за признаване на резултатите от мобилността с цел обучение или практика на студентите и изготвят “Заключителен протокол за обучението/практиката, проведени в чужбина по програма Еразъм” (Приложение 8);

·  утвърждават преди подписването изготвените в електронен вид от входящите и изходящите студенти/докторанти Договор за обучение в платформата Dashboard и Академичната справка на входящите и изходящите студенти/докторанти;

·   подписват електронния Договор за обучение в платформата Dashboard и Академичната справка на входящите или изходящите студенти;

·     уведомяват Университетския ЕСТS координатор за евентуални проблеми при признаване мобилността на студентите.

 

5. Факултетни/филиални академични координатори (контактни лица) на двустранни споразумения с чуждестранни университети – участват в подготовката, провеждането и отчитането на входящата и изходящата мобилност. При преустановяване на трудовите или облигационните правоотношения на контактно лице с Русенския университет неговите функции се поемат от друг преподавател от съответната катедра. Партньорската институция се уведомява за промяната с писмо.

Задълженията и отговорностите на факултетните/филиални академични координатори (контактни лица) включват следните дейности:

·   подпомагат УЕО и съответния Факултетен Еразъм+ координатор при организирането на процедурите за селекция на студенти/докторанти и преподаватели на факултетно ниво;

·  разпространяват информация за предлаганите студентски и преподавателски мобилности в катедрите в рамките на Факултета;

·   насочват и консултират студентите и докторантите за най-подходящата програма за обучение в чуждестранен университет, като се стремят да предложат най-доброто съответствие между учебните планове на специалностите във Факултета и в чуждестранния университет;

·  участват в процедурите по селекция на студенти, докторанти и преподаватели в съответния Факултет, като изготвят протоколите за селекция на преподавателите по двустранните споразумения, които координират;

· уведомяват персонално селектираните студенти, докторанти и преподаватели по двустранните споразумения, които координират;

·  уведомяват приемащата институция за резултатите от проведената селекция на студенти, докторанти и преподаватели в рамките на указаните в двустранните споразумения срокове за това;

· подпомагат студентите, докторантите и преподавателите при попълването на формулярите за кандидатстване за съответния вид мобилност в чужбина;

· поддържат и осъществява връзката между Русенския университет и съответния приемащ чуждестранен университет по електронен път, като следят за спазването на предварително договорените в двустранното споразумение срокове за подаване и приемане на документите на кандидатите за участие в мобилност;

· изготвят Академичната справка на студентите, които ще участват в мобилност в чуждестранен университет, представят за утвърждаване от факултетния ECTS координатор и оставят в УЕО за подпис от страна на Факултетния ECTS координатор и Университетския ECTS координатор;

·  уведомяват Факултетния ECTS координатор за изготвения от изходящите студенти/докторанти електронен Договор за обучение в платформата Dashboard;

·  получават разпечатка от електронния Договор за обучение на входящите студентидокторанти, които ще реализират мобилност с цел обучение или практика по споразуменията, за които отговарят, и ги съгласуват с Факултетния ECTS координатор, който ги утвърждава и подписва електронно в платформата Dashboard;

·  поддържат редовни контакти с изходящите и входящите студенти и/или докторанти с цел контролиране на безпроблемно протичане на обучението / практиката;

·   изготвят Индивидуален план за обучение (ИПО) на заминаващите студенти по двустранните споразумения, които координират, като спазват всички посочени за това изисквания, включени в настоящите правила в ГЛАВА ЧЕТВЪРТА – Административно и финансово обслужване на изходящата студентска мобилност с цел обучение и с цел практика, чл. 8, чл. 12б.

·  изготвят и актуализират по време на обучението на входящите чуждестранни студенти/докторанти по двустранните споразумения, които координират, в рамките на указания срок от 10 работни дни, досие, което съдържа всички указани в настоящите правила ГЛАВА ОСМА - Административно обслужване на входящата мобилност, чл. 15, т. 4.

 

6. Експерти в Университетския Еразъм Oфис (УЕО), като част от направление ИКП, ангажирано с изпълнението на ЕМ. В състава му влизат експертът на програма Еразъм+, който е щатен служител на Университета и обслужва административно програма Еразъм, както и експерт, отговарящ за входящата мобилност. При необходимост, в УЕО се назначават на граждански договори лица, които подпомагат изпълнението на програмата.

 Задълженията на Еразъм експерта включват обслужването на електронните платформи на ЕК по програмата – Beneficiary Module, OLS, Dashboard и други, изисквани от ЕК, комплектуването и подаването на ежегодните апликационни документи към ЦРЧР, междинни и крайни отчети, събирането и съхраняването на документите на всички мобилности на студенти/докторанти и преподаватели, подпомага организирането на селекциите на студенти/докторанти.

Всички посочени по-горе длъжностни лица формират Работна група, която провежда периодични заседания, свързани с изпълнението на програма Еразъм+, както и с въпроси, неуредени в настоящите правила. Решенията на Работната група се протоколират и са задължителни за изпълнителите на програмата. Председател на Работната група е Университетският Еразъм+ координатор.

 

ГЛАВА ТРЕТА

Договорни отношения

Чл.4. Правото на участие в програма Еразъм+ на Университета се основава на присъдената от ЕК Еразъм Харта за висше образование за 7 години (2021 – 2027) въз основа на Стратегия за интернационализация на образователната и изследователска дейност за периода 2021-2027 година. Основните задължения, поети от Русенския университет, са записани в Хартата, която е публикувана на сайта на Университета http://erasmus.uni-ruse.bg.

Чл.5. Студентската Еразъм Харта е съставена от екип от ECTS съветници от Европейската асоциация на университетите, и е част от ФД на всеки студент на Университета, участващ в ЕМ.

Чл.6. (1) – на хартия (Приложения 1.а и 1.б) или електронно в платформата Dashboard се сключват между Русенския университет и други висши училища от програмни държави, които също имат присъдена Еразъм Харта или партниращи държави, които имат PIC номер от ЕК.  (Приложение 1.в) се сключват между Русенския университет и организации от програмни и партниращи държави, които предлагат работни места, с изключение на забранените от ЦРЧР институции.

(2) Преди да се представят за подписване в УЕО, проектите за двустранни споразумения, инициирани от членове на преподавателския състав, се обсъждат със съответните факултетни (филиални) Еразъм+ координатори, в следните аспекти: потенциал от студенти и преподаватели с чуждоезикова подготовка, съпоставимост на учебните планове на двата университета и предпоставки за признаване на обучението, възможности за настаняване. Факултетният Еразъм+ координатор излиза със становище за целесъобразността от сключването на споразумението, което се подава до УЕО заедно със съответното двустранно споразумение и което е предварително съгласувано с Декана на съответния факултет. Одобрените споразумения се подписват в един екземпляр от Ректора на Русенския университет, когато са на хартия или от Еразъм експерта, когато са електронни в системата Dashboard.

При наличието на проекти на двустранни споразумения, в които от страна на чуждестранния университет е заявено желание за обмен на студенти и преподаватели в области на знанието, в които се извършва обучение в различни факултети, двустранното споразумение се изпраща до УЕО с копие до Факултетните (филиалните) Еразъм+ координатори. Факултетните (филиалните) Еразъм+ координатори, които имат желание за сключване на договорни отношения с цел обмен на студенти и преподаватели, изготвят становище за целесъобразността от сключването на споразумението в срок до 10 работни дни от получаване на информацията. В подаденото от тях становище до УЕО, което е предварително съгласувано с Декана на съответния факултет, се посочва и факултетният/филиалният академичен координатор (контактно лице), което ще отговаря за осъществяването на дейностите по двустранното споразумение, както и необходимата информация за областите на знание, в които ще се осъществи обменът, и броят на планираните мобилности на студенти и преподаватели от страна на факултета (филиала).

(3) Срокът за предаване на нови споразумения в УЕО е не по-късно от 31 декември на всяка година с цел същите да бъдат включени в обявата за набиране на кандидати за мобилност сред студентите през месец март, както и в заявката за финансиране по дейност КА171 до ЦРЧР.

(4) Споразуменията за мобилност с партниращи държави (КА171) се приемат с писмена обосновка за целите на обмена, съставена по въпросник на ЕК. Инициаторите на подобна мобилност поемат ангажимент и отговорност за пълнотата, прецизността и аргументираността на обосновката преди включването й в официалната заявка на университета.

Чл.7. (1) УЕО подава ежегодно заявки по дейности КА131 и КА171 до ЦРЧР (в срок определен от него), в които се заявяват за финансиране Еразъм+ мобилности, обосновани и планирани в наличните споразумения, съгласно изискванията на ЦРЧР.

 (2) Условията по финансовите споразумения с ЦРЧР се разпространяват от УЕО до всички отговорни лица по програмата.

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

Административно и финансово обслужване на дългосрочната изходящата студентска мобилност с цел обучение (СМО) и с цел практика (СМП), краткосрочната студентска мобилност (КСМ) за студенти с по-малко възможности, краткосрочната докторантска мобилност (КДМ), краткосрочна мобилност за Интензивни програми (КМИП)

Чл.8. (1) Всяка календарна година в периода март-април, със заповеди на Ректора стартира селекционната кампания за набиране на студенти/докторанти за СМО, СМП, КСМ и КМИП, както и за КДМ, в програмни държави и държави-партньори (КА131), за следващата или за текущата академична година. В заповедта за СМО, СМП, КСМ и КМИП се посочва университетска комисия, която да проведе изпит по чужд език и се указват сроковете, в които да се осъществят факултетните (филиалните) селекции на студентите. В заповедта за КДМ се посочва университетска комисия, която да разгледа документите на кандидатите-докторанти. През октомври се извършва допълнителна селекция за текущата академична година въз основа на същите заповеди.

(2) Всяка календарна година през октомври, със заповед на Ректора стартира селекционната кампания за набиране на студенти/докторанти за мобилност в държави-партньори по дейност КА171 за текущата академична година, ако има одобрени и финансирани от ЦРЧР места за мобилност. В заповедта се посочва университетска комисия, която да проведе изпит по чужд език и се указват сроковете, в които да се осъществят факултетните (филиалните) селекции на студентите.

(3) На Еразъм страницата на Русенския университет (http://erasmus.uni-ruse.bg/bg) се обявяват всички договорирани дестинации за студентска/докторантска мобилност и сроковете за подаване на заявления от кандидатите. Факултетните (филиалните) Еразъм+ координатори, както и контактните лица, съдействат за разпространение на информацията.

(4) Кандидатите за СМО/СМП, КСМ, КМИП и КДМ подават в УЕО заявления за участие в мобилност, в които инспекторите са вписали информация за успеха от следването на студентите до момента и наличието на невзети изпити. Кандидатите за следдипломна практика задължително подават заявление, докато са студенти, за да бъдат селектирани преди дипломиране. Докторантите прилагат заповед за зачисление и мотивационно писмо.

(5) Всички кандидати за СМО/СМП/КСМ/КМИП, подали заявления за участие в мобилност, се явяват на изпит по език за оценка на нивото на владеене на работния език на мобилността, за която кандидатстват. При приложен към заявлението сертификат за владеене на език, изпитната комисия предварително се произнася относно възможността за признаване и приравняване на оценката от сертификата. Кандидатите за КДМ не се явяват на изпит по език, а се взема оценката от докторантски изпит по език.

(6) Селекцията за СМО/СМП/КСМ/КМИП се осъществява съгласно “” (Приложение 2) от факултетни (филиални) комисии, назначени от съответния Декан (Директор на филиал), с председател факултетния (филиалния) Еразъм+ координатор и членове контактните лица от факултета (филиала) и представител на Студентския съвет. Селекцията за КДМ се осъществява от университетска комисия, назначена от Ректора, с председател Университетски Еразъм координатор и членове факултетни Еразъм координатори.

(7) Специалността на селектираните студенти/докторанти следва да отговаря на областта на знание, за която е сключено двустранното споразумение. В случай че студентите са от факултет (филиал), различен от този на контактното лице на споразумението, е необходимо съгласуване със съответния Еразъм+ координатор.

(8) (Приложение 3), заедно с копие на заповедите за назначаване на факултетните (филиалните) селекционни комисии, се предават от факултетния (филиалния) Еразъм+ координатор в УЕО. Факултетните (филиалните) Еразъм+ координатори обявяват селекционните списъци на видно място, а контактните лица уведомяват персонално селектираните студенти по техните споразумения.

(9) Експертът на програмата съставя таблица със селектираните студенти по държави и споразумения и изготвя проекторазпределение на бюджета по СМО/СМП/КСМ/КМИП и КДМ. Размерът на ставките за месечните/дневните/пътните грантове по държави e посочен във финансовите споразумения с ЦРЧР. Точният размер за всяка мобилност се изчислява от платформата Beneficiary Module.

(10) Допълнителни финансови източници за осъществяване на СМО/ СМП/КДМ са собствени средства на студентите и спонсорства от регионален или национален характер. Не се допуска финансиране от други програми или фондове на Европейския съюз.

(11) След приключване на селекциите и разпределението на бюджета, УЕО организира информационна среща  - обща или индивидуална, с одобрените студенти.

(12) Студентите/докторантите, заминаващи за СМО, с помощта на контактното лице изготвят:

а) .

б) Договор за обучение  - хартиен вариант или електронен вариант в платформата Dashboard. Договорът за обучение се подписва задължително преди ЕМ от участника и от двете институции (приемаща и изпращаща) и се разменя сканирано или чрез платформата Dashboard. В договора се записват избраните от студента дисциплини, предлагани от приемащия университет, и техните еквиваленти в Русенския университет. При избора на дисциплини се цели съдържателно съответствие с дисциплини от учебния план на студента в Русенския университет. Не се избират дисциплини, които вече са изучени от студента преди началото на мобилността. За дипломантите и докторантите се определя временен научен ръководител в приемащия университет. Когато студентът заминава за пълен семестър и не цели разработване на дипломна работа или работа по дисертационен труд, той е задължен да покрие 30 ECTS кредита за семестъра, като минимум 20 ECTS кредита са на базата на избраните дисциплини в приемащия университет, които ще бъдат признати като част от обучението му в Русенски университет. При промяна в списъка с избрани дисциплини, студентите попълват промените в предвиденото за това място в Договора за обучение (стр. 2). Същият се подписва отново тристранно и се разменя сканирано/електронно.

в) (Приложение 5). Превръщането на оценките от шестобалната система в ECTS оценки става чрез таблицата, дадена в образеца от приложението.

По правило, формулярът за кандидатстване се подписва от университетския Еразъм+ координатор, а Договорът за обучение и академичната справка се подписват от факултетския (филиалния) и университетския ECTS координатор, а в случай на използване на платформата Dashboard се подписва електронно само от факултетния ECTS координатор, за когото има създаден профил в платформата. Студентите изготвят и други, изисквани от приемащата страна документи. Всички документи се изпращат в срок, обявен от приемащата институция. Отговорността за спазването на сроковете носят контактните лица.

(13) Студентите/докторантите, заминаващи с цел практика, изготвят  с помощта на контактните лица от двете държави. От страна на Университета, договорът се подписва от институционалния Еразъм+ координатор. Споразумението се подписва преди ЕМ от участника и от двете институции (приемаща и изпращаща) и се разменя сканирано.

(14) Студентите могат сами да намерят организация, в която да проведат практика, Списък с приемливите видове организации за практика се публикува в Ръководството по програмата на ЕК ежегодно и се обявява на сайта на програмата в Русенски университет.

(15) Докторантите за КДМ изготвят Договор за обучение  - на хартия (по образец) или електронно в платформата Dashboard, или договор за практика (по образец).

(16) Студентите за КСМ и КМИП записват в Договора за обучение - на хартия или в платформата Dashboard, дисциплини за минимум 3 кредита.

(17) В случай че се налага получаване на виза, контактните лица на споразуменията изискват от партньорите си в чужбина покани за участниците, които са приети за обучение/практика по програмата. Поканите трябва да бъдат съобразени с изискванията на посолствата на страните, където ще се провежда обучението. Участниците се информират в съответните посолства относно необходимите документи за получаване на виза.

(18) При необходимост, експертът на програмата от УЕО изготвя потвърдителни писма за участниците в мобилност до посолствата и до партньорите, които се подписват от Университетския Еразъм+ координатор.

(19) Студентите/докторантите, които са приети за обучение или практика в институция или организация партньор по програмата, и са съгласни с финансовите условия за съответната година, подписват ФД с Университета (минимална продължителност за СМО/СМП - два месеца, максимална - 12 месеца или 24 месеца за специалност Право, минимална продължителност за КДМ,КМИП и КСМ – 5 дни без дните за пътуване, максимална – 30 дни). В договора се уточняват редът и начинът на изплащане на индивидуалните грантове (ИГ) съобразно финансовото споразумение с ЦРЧР. Началната и крайната дата на финансирания период за обучение са свързани с графика на учебния процес в приемащия университет, а при практика - със заявения период на практика от страна на приемащата организация. По-ранното пътуване и по-късното завръщане не се отчитат във финансовия договор.

(20) Всички участници по дейност КА131 полагат онлайн тест по работния език на мобилността в системата на ЕК Online Linguistic Support (OLS), в случай че този език се предлага за съответната година. Участникът по желание може да получи лиценз за безплатен онлайн курс на работния език или на местния език на приемащата държава.

(21) Всички заминаващи студенти/докоранти, подписват Декларация за поредно участие в мобилност по програмата, Декларация за гражданския статут, Декларация по закона за защита на личните данни и представят уверение/заповед за зачисление, че са записани за съответния семестър.

(22) Всички заминаващи студенти подават уведомление за участие в мобилност във факултетните канцеларии и заплащат семестриалните си такси преди ЕМ.

(23) Програмата позволява обучение/практика на студенти, отговарящи на всички критерии за участие в ЕМ, без да получат финансиране по програмата (Zerogrant Еразъм+ студенти). Настоящите правила и условия за участие се прилагат и за тях.

(24) Студентите, подписали ФД за участието си в програма Еразъм+, и Zerogrant Еразъм студентите продължават да получават университетската си стипендия.

(25) Преди попълване на Формуляр за кандидатстване и Договор за обучение за СМО се изготвя Индивидуален план за обучение (ИПО) на заминаващия студент, показващ дисциплините, които трябва да слуша през семестъра, съгласно учебния план в Русенския университет, дисциплините, които ще слуша в приемащия университет и в кои семестри ще слуша дисциплините, които не са покрити. ИПО се  подписва от Ръководител-катедра и Декан и се предоставя на ФК за прилагане към досието на студента. (Приложение 12)

(26) След финализиране на всички изисквани от програмата документи, Еразъм+ експертът изготвя Заявка за финансиране, в която се прави предложение за изплащане на ИГ на студентите в реда, указан във ФД. Преди да се предаде за обработка на Финансово-счетоводния отдел, заявката се подписва от експерта на програмата, Университетския Еразъм+ координатор и финансовия координатор на програмата.

Чл. 9. (1) След завръщането си, студентите/докторантите се отчитат финансово и административно, съответно пред финансовия координатор и експерта на програмата, които установяват реалния период на мобилността въз основа на Декларация за престой, подписана от приемащата институция, както и въз основа на билетите за отиване и връщане. При разминаване в датите между декларацията и билетите, се отчита по-краткият отрязък от време (за начало на мобилността се приема по-късната дата, а за край на мобилността се приема по-ранната дата). При преждевременно завръщане без да има форсмажорни обстоятелства, и при спазване на минималните срокове на мобилността, студентите са задължени да възстановят разликата между средствата, получени съгласно ФД, и тези, полагащи се за реалния период на мобилността, като възстановяването се извършва в рамките на две седмици след завръщането и не по-късно от края на съответния проект.

(2) При самоволно прекъсване на обучението, преди да изтече минимално установеният срок на мобилността, студентът възстановява изцяло получения грант. Това не се отнася за студенти, възпрепятствани да завършат планирания курс на обучение в чужбина поради здравословни причини или форсмажорни обстоятелства, за които са уведомили своевременно Университетския Еразъм+ координатор.

 (3) Семестрите, през които се е обучавал/практикувал студентът в чужбина, се заверяват служебно от Декана на факултета (Директора на филиала).

(4) Завърналите се студенти предоставят на факултетния (филиалния) ECTS координатор копие на всички документи, удостоверяващи продължителността, хорариума и получените оценки от обучението в приемащата институция или сертификат за проведена практика (по образец на ЕК, част от Договора за практика). Студентите, разработвали дипломна работа или дисертационен труд, представят (Приложение 6), който се подписва от научния ръководител в приемащия университет. Резултатите от обучението/практиката се отразяват в “” (Приложение 8). В протокола оценките се записват както в ECTS системата, така и в шестобалната система, като за брой кредити по дадена дисциплина се записва броят кредити по учебния план на студента в Русенския университет. Протоколът се изготвя в два оригинала от факултетния (филиалния) ECTS координатор – един за УЕО и един за студентското досие във факултетните (филиалните) канцеларии.

(5) Резултатите от проведеното обучение в чужбина съгласно протокола от ал. (4) се записват от факултетния (филиалния) ECTS координатор в студентската книжка и в главната книга на факултета (филиала) и се заверява от Декана.

 (6) В УЕО се съхраняват оригиналните документи от обучението/практиката на студентите в чужбина, изисквани във ФД.

(7) При издаване на дипломата за висше образование приравнените дисциплини от проведеното в чужбина обучение се означават със звезда, а допълнително взетите дисциплини, които не са приравнени поради липса на съответствие с учебни дисциплини от учебния план на студента, се добавят заедно с наименованието на дисциплината, хорариума и кредитите в българското приложение към дипломата и Европейското дипломно приложение под черта.

 

ГЛАВА ПЕТА

Административно и финансово обслужване на изходящата Мобилност на персонала с цел преподаване (МПП) и Мобилност на персонала с цел обучение (МПО)

 

Чл.10. (1) МПП е преподавателска дейност, която трябва да включва минимум 8 часа преподаване седмично (това изискване важи и в случаите, когато престоят е по-кратък от една седмица) във висше училище с присъдена Еразъм Харта или подписала споразумение за мобилност, ако е държава-партньор по дейност КА171. Право на участие в МПП имат членове на преподавателския състав на Русенския университет на основен трудов договор с Университета. При доказана необходимост в МПП се включват членове на преподавателския състав на друг тип трудови и/или облигационни отношения с Русенски университет.

МПО включва обучение в чужбина (с изключение на конференции) и обмяна на опит/период на наблюдение във висше училище с присъдена Еразъм Харта или подписано споразумение за мобилност, ако е държава-партньор по дейност КА171. Приемаща институция може да бъде и всяка публична или частна организация в програмна държава, чиято дейност е свързана с пазара на труда или областите на образованието, обучението и младежта.

Право на участие в МПО имат всички членове на преподавателския и административния персонал на Русенския университет на основен трудов договор с Университета. При доказана необходимост в МПО се включват членове на преподавателския и административния персонал на друг тип трудови и/или облигационни отношения с Русенски университет.

Минималната продължителност както на МПП, така и на МПО, е 2 дни за мобилност в програмна държава  и 5 дни за мобилност в държава-партньор без дните на път.

(2) Критериите за участие в МПП са следните:

1.     Одобрена от приемащата институция Програма за преподаване ( по образец на ЕК);

2.    Активност и участие при сключването и изпълнението на двустранни споразумения (подпомагане на заминаващи и пристигащи студенти и преподаватели);

3.    Степен на владеене на работния чужд език;

4.    Брой предишни участия в мобилност;

5.   Млади преподаватели (Junior със стаж до 10 години по определение на ЕК) с предстоящи атестации и процедури за академично развитие имат предимство;

6.   Мобилността е интегрирана в семестриалния график на учебния процес в приемащата институция;

7.  Степен на съответствие на професионалните области на работа на кандидата с предметните области, по които приемащата институция предлага да бъде проведено обучение;

8.    Степен на готовност с разработени учебни материали, съответстващи на договорената с партньора област;

9.    Наличие на обосновани идеи и предложения за разширяване на сътрудничеството.

(3) Критериите за участие в МПО са следните:

1.   Одобрена от приемащата институция Програма за обучение (по образец на ЕК);

2.    Мобилността води до повишаване на знанията, уменията и компетенциите на преподавателя/служителя и качеството на неговата работа и има добавена стойност за съответното звено /факултет, катедра, отдел/;

3.    Степен на владеене на работния чужд език;

4.   Млади преподаватели (Junior със стаж до 10 години по определение на ЕК) с предстоящи атестации и процедури за академично развитие имат предимство;

5.    Брой предишни участия в мобилност;

6.   Мобилността допринася за развитие на връзките със съответния университет или организация;

(4) В началото на академичната година УЕО изготвя проект на годишен план за МП по дейност КА131, в който всяко контактно лице, въз основа на изпратените и приети мобилни студенти през последната завършена академична година, получава квота за мобилности.

(5) Проектопланът за МП по дейност КА131 се разглежда и приема на работна среща с всички контактни лица и се утвърждава от Ректора.

(6) Контактните лица на двустранните споразумения обявяват в съответните катедри дестинациите, където може да се осъществи МП през съответната година по дейност КА131 и планират мобилностите, като прилагат критериите за участие и спазват квотата по плана. Препоръчително е планираните по квотите мобилности да бъдат реализирани най-късно до 31 юли на последната академична година от съответния проект.

(7) Контактните лица на двустранните споразумения с одобрени мобилни потоци в ежегодния договор на Университета с ЦРЧР по дейност КА171 обявяват в съответните катедри финансираните дестинации и планират мобилностите, като прилагат критериите за участие и критериите, залегнали в обосновката от апликацията на Университета.

(8) Желаещите да участват в МПП и МПО изготвят съответно Програма за преподаване и Програма за обучение (по образец на ЕК). Изготвената Програма за преподаване или Програма за обучение се предоставя предварително на комисията, участваща в селекцията на преподаватели в съответния факултет, за запознаване с писмено подадената до Факултетния Еразъм+ координатор мотивация на кандидата за участие в мобилността. 

(9) Конкретните участниците в МПП и МПО се утвърждават в (Приложение 9), в който всеки участник в комисията по селекция посочва дали предварително представената Програма за преподаване или Програма за обучение на утвърдените кандидати е целесъобразна и съответства на професионалния профил на преподавателя, както и дали селектираните кандидати отговарят на критериите съответно за МПП или МПО.

Селектираните за участие в мобилност лица изпращат изготвената от тях Програма за преподаване или Програма за обучение за съгласуване с приемащата институция. След като програмата е съгласувана с приемащия университет и е подписана от него, селектираните лица сканират програмата и я представят в УЕО за подпис от Университетския Еразъм+ координатор. Едновременно с програмите участниците по дейност КА171 изискват покани от приемащите висши училища

(10) Утвърдените участници в МПП и МПО по двете дейности КА131 и КА171 подписват ФД, в който се указват редът и начинът на изплащане на ИГ. Същите подписват Декларация по Закона за защита на личните данни.

(11) Начинът на финансиране на мобилностите на персонала (финансиран брой дни за дейност, финансиран брой дни за път, дневна ставка, пътна ставка) се конкретизира ежегодно чрез доклад до Ректора след получаване на годишния договор от ЦРЧР, в който се упоменават условията и финансирането за годината.

(12) На преподавателите и служителите, подписали ФД, се изготвя Заповед за командировка.

(13) Еразъм експертът изготвя Заявка за финансиране, в която се прави предложение за изплащане на ИГ на участниците в реда, указан във ФД. Преди да се предаде за обработка на Финансово-счетоводния отдел, заявката се подписва от експерта на програмата, Университетския Еразъм координатор и финансовия отговорник на програмата, и към нея задължително се прикрепя копие от заповедта за командировка.

(14) След завръщането си, преподавателите и служителите предоставят на финансовия координатор и на експерта на програмата всички отчетни документи, записани във ФД.

 

 

ГЛАВА ШЕСТА

Участници с по-малко възможности

Чл.11 (1) Студенти/докторанти и персонал със специални потребности като умствени, когнитивни, обучителни, физически, сетивни или други увреждания, образователни затруднения, хронични здравни проблеми, тежки заболявания или психиатрични състояния, доказан с медицински документи, могат също да участват в мобилност. Документите трябва да  удостоверяват състоянието и специалните нужди на участника, напр. медицинско удостоверение и други доказателства, удостоверяващи степента на работоспособност или специалните нужди на участника, а също и трудностите, които може да срещне участникът по време на реализиране на Еразъм периода поради специалните му нужди.

(2) Кандидатите следва да отговарят на всички критерии за избор.

(3) Кандидатите със специални потребности имат право на допълнителна финансова подкрепа (подкрепа за включване), която се получава от агенция Еразъм. Специалните потребности се описват в отделен формуляр за кандидатстване, описващ също нужните допълнителни разходи и се прилага потвърждение от приемащата институция (в зависимост от специалните нужди на участника) за възможността да осигури нормално протичане на мобилността като необходимо оборудване и условия за участници със специални нужди в зависимост от нуждите на участника (сгради, лекторски зали, библиотеки и др.). Университетът подава заявление до НА за одобрение на разходите. След одобряване на разходите, НА изготвя анекс към финансовия договор на Университета, а Университетът сключва анекс с участника, в който се описва допълнителното финансиране и изискуемите отчетни документи.

(4) Кандидати-студенти със специални потребности могат да проведат краткосрочна мобилност с цел обучение или практика. В този случай те получават грант за пътни разходи.

  ГЛАВА СЕДМА

Организационна подкрепа

Чл.12. (1) Реалните бюджети по ОП на Университета по дейности КА131 и КА171 са равни на броя на реално осъществените през годината изходящи мобилности, умножен по посочените във Финансовото споразумение с ЦРЧР индивидуални ставки. Тези бюджети се разпределят в съотношение 75 към 25 процента, съответно за общоуниверситетски разходи и разходи на контактните лица.

(2) Предвижда се изразходване на средства за следните дейности:

1.    Реализация на подкрепа за осъществена студентска изходяща и входяща мобилност и входяща преподавателска мобилност от страна на съответните контактни лица. През м. юли от летния семестър на академичната година контактните лица  (Приложение 10) за осъщественото от тях администриране на изходящата и входяща мобилност поотделно за дейност КА131 и КА171. Докладите се съгласуват с финансовия Еразъм координатор и с Университетския Еразъм координатор и се одобряват от Ректора.

2.    Осигуряване на канцеларски материали и консумативи за целите на Еразъм мобилността. През м. юли от летния семестър на академичната година контактните лица подават доклад до Ректора (Приложение 10) за покриване на разходи, свързани с канцеларски материали и консумативи, поотделно за дейност КА131 и КА171. Докладите се съгласуват с финансовия Еразъм координатор и с Университетския Еразъм координатор и се одобряват от Ректора.

3.    Организация на посещения на потенциални партньори, с цел договаряне на условията на междуинституционалните споразумения и за текущо актуализиране на междуинституционални споразумения, както и за осигуряване на ефективно наставничество и надзор за участниците в дейности за мобилност. Подобни посещения се регистрират в доклад. (Приложение 10).

4.    Осигуряване на рекламни, информационни и представителни материали за сметка на частта за общоуниверситетски разходи.

5.    Разработване на изпитни материали и провеждане на изпити по чужд език.

6.    Осигуряване на учебен процес на чужд език за входящи Еразъм студенти по индивидуален план (Приложение 11).

7.    Осигуряване на обучение по български език за входящи Еразъм студенти.

8.    Подкрепа за секцията на ESN в Русенския университет.

9.    Дейности за улесняване на интеграцията на входящите студенти и преподаватели.

10. Осигуряване на канцеларски материали, консумативи и ДМА, необходими за изпълнението на програмата на централно и факултетско ниво в Русенския университет.

11. Организация на Еразъм седмици и други международни събития по програма Еразъм.

12. Осигуряване на всички други дейности, които могат да се финансират от бюджета за ОП и които са описани в Ръководството по програмата на ЕК, както и дейности, пряко обвързани с работата и ангажиментите на Университета за ефективно и целесъобразно участие в програмата, разходите за които са допустими съгласно Общите условия на договора с ЦРЧР.

Чл. 13. Университетският Еразъм координатор подава доклади и финансови заявки до Ректора за изразходване на средствата за ОП, фиксирани в точки от 4 до 12 на чл. 11, ал. 2.


 
ГЛАВА ОСМА

Административно обслужване на входящата мобилност

Чл.14. (1) Желаещите да се обучават в Русенския университет студенти от университетите-партньори изпращат до контактното лице на двустранното споразумение  (Приложение 4), Договор за обучение (по образец на ЕК)  - на хартия или електронно в платформата Dashboard, и Академична справка. Всички тези документи се изпращат от контактните лица за предварително съгласуване с Факултетния (филиалния) Еразъм+ и ECTS координатор(и). Формулярът за кандидатстване, подписан от факултетния (филиалния) и Университетския Еразъм+ координатори, и Договорът за обучение, подписан от факултетния (филиалния) ECTS и Университетския ECTS координатори или само от факултетния/филиалния ECTS координатор в платформата Dashboard, се връщат на студента. Оставащите оригинали се съхраняват в УЕО.

(2) При необходимост от издаване на виза, УЕО подготвя и изпраща необходимите документи до съответните посолства и консулства, удостоверяващи учебния престой на пристигащия студент.

(3) На приетите за обучение чуждестранни студенти по дейност КА171 УЕО изготвя финансов договор в два оригинала, подписва го от страна на Университета и го изпраща по поща/куриер до студентите.

(4) На приетите за обучение чуждестранни студенти/докторанти Ректорът издава заповед за записване към факултета (филиала), отговарящ за обучението на студентите по предметната област от договора за обучение. В срок до 10 работни дни след пристигането на студента контактното лице изготвя досие, което се състои от: Заповед за записване, Договор за обучение, Разпис на учебните занятия (Приложение 13). В хода на обучението на студента през семестъра към досието се прилагат: Протоколи от положени изпити, Академична справка за обучението му/й в Русенския университет. Факултетната (филиалната) канцелария съхранява досиетата на всички обучавани чуждестранни студенти.

(5) Контактните лица попълват в УЕО служебна бележка с информация за точната дата на пристигане на чуждестранните студенти, а студентите по дейност КА171 предават билетите си в УЕО.

(6) УЕО подава заявка за изплащане на първи транш от гранта за студентите по дейност КА171, съобразно подписан финансов договор.

(7) Пристигащите студенти се настаняват в студентските общежития по тяхна заявка, указана във Формуляра за кандидатстване и обща заявка от експерта от УЕО, отговарящ за входящите студенти.

(8) Ангажиментите по посрещане и настаняване на пристигащите студенти и взаимоотношенията с българските власти и институции (откриване на банкова сметка, регистрация в полицията, ползване на библиотека, издаване на карта за БДЖ и др.) се поемат от студенти-членове на ESN или от контактните лица.

(9) УЕО, съвместно с контактните лица и с ESN, организира информационен ден за пристигащите студенти.

(10) Контактните лица организират и осигуряват договореното обучение на гостуващите студенти, като създават оптимални условия за ефективен учебен процес.

(11) При наличие на промени в предварително изготвения договор за обучение, в срок до един месец след пристигане на студента, координаторът нанася промените в съответния раздел от Договора за обучение, където се посочва кои дисциплини отпадат и кои се заменят с други, като ясно се упоменава броя на ECTS кредитите на новите дисциплини. Този документ се подписва от факултетния (филиалния) ECTS координатор и институционалния ECTS координатор или само от факултетния/филиалния ECTS координатор в платформата Dashboard. Оригиналът се съхранява в УЕО.

(12) В случай че дисциплините, избрани от гостуващите студенти, не се преподават на чужд език, контактните лица посочват преподавателите, които ще провеждат индивидуално обучение със студентите.

(13) Контактното лице подава доклад (Приложение 11) до Университетския ECTS координатор с имената на преподавателите, ангажирани с индивидуално обучение на чуждестранните Еразъм+ студенти, хорариума по дисциплините и броя на обучаваните чуждестранни студенти. На преподавателите се заплаща натоварване, умножено по коефициент 3, като броят на лекциите се удвоява. Ставката за заплащане е съобразно Вътрешната наредба за учебната заетост на академичния състав, а заплащането е от бюджета по ОП на програмата. Часовете за ръководство на Еразъм практиканти и дипломанти се отчитат по 10 часа на един студент, като на преподавателите се заплаща натоварване, умножено по коефициент 1,5 за практиканти и коефициент 3 за дипломанти. Проведеното обучение или практика се удостоверява съответно с протоколи, изпитни материали, мнения за научно ръководство на дипломни работи или отчети за практика.“

(14) По време на престоя им в България, на гостуващите студенти се осигурява безплатно изучаване на български език като цената на курса се заплаща от средствата за ОП по програма Еразъм+.

(15) Разходите по настаняването и издръжката на входящите студенти са за сметка на грантовете на студентите, получени от университета-партньор по дейност КА131 или получени от Русенския университет по дейност КА171, при условия, равни на тези за българските студенти и уредени със съответните правилници.

(16) След приключване на обучителния период контактното лице предоставя на УЕО издадените от факултетните (филиалните) канцеларии протоколи от обучението на студента и в резултат на тях УЕО изготвя Академична справка по образец на ЕК (Приложение 5). Единият комплект протоколи се съхранява в УЕО. Справката се изготвя в два оригинала (един за студента и един за УЕО) и се заверява от факултетния (филиалния) ECTS координатор и Университетския ECTS координатор.

(17) На приключилите обучението си гостуващи студенти, УЕО изготвя Потвърдително писмо с датите на престоя им и го подписва при Университетския Еразъм+ координатор.

(18) За да бъде издадена Академична справка и Потвърдително писмо за учебния престой на студента в Русенския университет, студентът представя в УЕО служебна бележка за липса на задължения към библиотеката и общежитията. Академичната справка и Потвърдителното писмо се предават на студента в последните 3 дни от престоя, или ако не са готови – изпращат се след отпътуването на студента.

(19) През последния месец от обучението на гостуващите студенти по дейност КА171, УЕО подава заявка за изплащане на втори транш от гранта им, съобразен с реалния престой на студента според билетите за пътуване и след подаване на онлайн отчет от студента.

Чл.15. (1) Контактните лица съобщават в УЕО за всяко посещение от чуждестранен преподавател или служител, участник в мобилност по дейност КА131.

(2) Посещенията на чуждестранни преподаватели или служители по дейност КА171 се извършват според одобрените мобилни потоци в ежегодния договор на Университета с ЦРЧР. Контактните лица по споразумения с финансирани потоци координират изготвянето на програмата за преподаване/обучение на гостите и я предават в УЕО за подписване. УЕО изготвя покани и финансови договори за чуждестранните участници преди началото на мобилността.

(3) Организацията по посрещането, пребиваването и осъществяването на дейността (уточняване на тематиката на лекциите, съгласуване със съответните катедри, уведомяване на студентите и преподавателите) на гостуващите участници в мобилност се извършва от контактните лица на двустранното споразумение. УЕО съдейства за настаняване в общежитията при желание от тяхна страна.

(4) УЕО изготвя, а Университетският Еразъм+ координатор заверява, потвърдително писмо с датите на престоя на гостувалите участници в мобилност.

ГЛАВА ДЕВЕТА

Информация и публичност

Чл. 16. Информация за факти и събития, свързани с изпълнението на програма Еразъм+ в Русенския университет се публикува на официалния и локалния сайт на университета след съгласуване с Дирекция ВОР, както и в сайта на програма Еразъм от експерта на програмата.

Чл. 17. Желателно е информациите и фотосите, документиращи изпълнението на програма Еразъм+ в Русенския университет в официалните профили на звената и институцията в социалните мрежи, да са фокусирани върху работни срещи и официални събития.

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 § 1. Настоящите Вътрешни правила са приети от Академичния съвет на 4.07.2017 г. и са актуализирани на 23.01.2018 год. , 10.12.2019 год. и на 17.05.2022 г.

§ 2. Внасянето на изменения в настоящите Правила се извършва по реда на тяхното приемане и утвърждаване.

§ 3. Контролът по изпълнението на Правилата се възлага на Зам.-ректора по ИКП.

 

 

Ректор:

(акад. Христо Белоев, дтн)

Речник:

Програмни държави – държавите-членки на ЕС и други държави в Европа, определяни ежегодно в Покана за представяне на предложения по програма Еразъм, публикувана в официалния вестник на ЕС.

Държави-партньори – държави извън Европа, изброени в Ръководството по програмата на ЕК.