Български | English  

НАЧАЛО НОВИНИ ECTS Kakво е ЕСТS? ECTS в РУ
ПРОГРАМАТА За програмата Еразъм политика Харта Еразъм Еразъм договори Вътрешни правила Ръководство и координатори Статистика
СТУДЕНТИ Обучение в ЕС Практика в ЕС Обяви за практика ESN Erasmus App Обучение извън ЕС Студентска Харта OLS Отзиви от участници Връзки
ДОКТОРАНТИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ и СЛУЖИТЕЛИ Обяви за BIP
ЕРАЗЪМ извън ЕС ЮБИЛЕЕН АЛМАНАХ COVID-19 КОНТАКТИ
Вход Панел за управление

ECTS В РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ

Европейската система за натрупване и трансфер на образователни кредити (ECTS) е въведена в Русенския университет от началото на учебната 2005/2006 година. В основата на използваната методика лежи условието, че пълната студентска заетост по дадена учебна дисциплина се определя чрез сумиране на аудиторната заетост, времето за самоподготовка на студентите в рамките на семестъра, времето за работа на студентите по индивидуално задание през семестъра и времето за самоподготовка на студентите за полагане на изпита по време на изпитната сесия. За всички дисциплини, включени в даден семестър, това време е равно на 800 часа. Всяка учебна дисциплина от учебния план получава кредитен еквивалент в зависимост от пълната студентска заетост по дисциплината. При 800 часа заетост на семестър и 30 кредита семестриален кредитен еквивалент на тази заетост, образователните кредити за всяка една отделна дисциплина се определят като се раздели пълната студентска заетост по дисциплината на съответстващите 26,67 часа на един образователен кредит за  Русенския университет.

Дефинираните  по-горе компоненти на самостоятелната работа се определят в часове  по следния начин.

1. Времето за самоподготовка на студентите в рамките на семестъра се разпределя между дисциплините от семестъра пропорционално на аудиторния им хорариум. То се определя като от пълната семестриална студентска заетост 800 часа се извадят аудиторните часове, времето за самостоятелна работа на студентите по индивидуално задание и времето за самоподготовка на студентите в рамките на изпитната сесия;

2.  Времето за работа на студентите  по индивидуално задание през семестъра се разпределя между отделните дисциплини, като се съблюдават следните съотношения:

  • за курсов проект - 60 часа на студент за семестър и по 3 часа на преподавател за всеки ръководен от него студент;
  • за курсова работа - 40 часа на студент за семестър и по 2 часа на преподавател за всеки ръководен от него студент;
  • за курсова задача - 20 часа на студент за семестър и по 1 час на преподавател за всеки ръководен от него студент;
  • за реферат, отчет, казус, протоколи от лабораторни упражнения и др. - до 10 часа на студент за семестър и по 0,5 часа на преподавател за всеки ръководен от него студент.

3.  Времето за самоподготовка на студентите за полагане на изпитите по време на изпитната сесия се разпределя между дисциплините от семестъра пропорционално на хорариума им, като се имат предвид коефициенти на тежест, определени в зависимост от завършващата процедура по съответната дисциплина.

Необходимите изчисления при определяне на пълната заетост по всяка една от включените в семестъра дисциплини и разпределяне на образователните кредити между дисциплините става чрез специално създадена система електронни таблици.

 

ECTS пакет на български

ECTS пакет на английски

 

Учебни планове на всички специалности

 

ECTS КООРДИНАТОРИ

Университетски ECTS координатор

Проф. д-р инж. Пламен Кангалов

kangalov@uni-ruse.bg

 

Факултетни ECTS координатори

Факултет

ECTS координатор

E-mail

Аграрно-индустриален факултет

Доц. д-р Тодор Деликостов

delikostov@uni-ruse.bg

Машинно-технологичен факултет

Доц. д-р Мария Николова

mpnikolova@uni-ruse.bg

Факултет Електротехника, електроника и автоматика

Доц. д-р Галина Иванова
giivanova@uni-ruse.bg

Транспортен факултет

Доц. д-р Даниел Любенов
dliubenov@uni-ruse.bg

Факултет Природни науки и образование

Доц. д-р Цветелина Харакчийска
tharakchiyska@uni-ruse.bg

Факултет Бизнес и мениджмънт

Доц. д-р Людмила Михайлова
liudmilla@abv.bg

Юридически факултет

Гл. ас. д-р Ваня Пантелеева vpanteleeva@uni-ruse.bg
Факултет Обществено здраве и здравни грижи Доц. д-р Лилия Тодорова
litod@uni-ruse.bg

Филиал Силистра

Доц. д-р Диана Железова dianazhelezova@abv.bg

Филиал Разград

Илина Иванова
iivanova@uni-ruse.bg