Български | English  

НАЧАЛО НОВИНИ ECTS Kakво е ЕСТS? ECTS в РУ
ПРОГРАМАТА За програмата Еразъм политика Харта Еразъм Еразъм договори Вътрешни правила Ръководство и координатори Статистика
СТУДЕНТИ Обучение в ЕС Практика в ЕС Обяви за практика ESN Erasmus App Обучение извън ЕС Студентска Харта OLS Отзиви от участници Връзки
ДОКТОРАНТИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ и СЛУЖИТЕЛИ Обяви за BIP
ЕРАЗЪМ извън ЕС ЮБИЛЕЕН АЛМАНАХ COVID-19 КОНТАКТИ
Вход Панел за управление

Програма Еразъм+ е най-популярната програма на Европейската комисия за образование, обучение, младеж и спорт и е продължение на програмите "Учене през целия живот" и "Сократ". Най-новият седемгодишен период на Програмата стартира през 2021 година и ще продължи до 2027 година. В Програмата участват 27-те страни членки на ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Северна Македония, Сърбия и Турция. Програмата е отворена и към други държави-партньори в света.

Предвиденият бюджет възлиза на 26 милиарда евро (удвоен в сравнение с предходния седемгодишен период), 70 процента от който ще бъде използван за мобилности в образователния сектор.

В сферата на висшето образование целта на програмата „Еразъм+“ е да се подпомогне образователното, професионалното и личностното развитие на участващите студенти и докторанти. Друга нейна цел е насърчаването на равните възможности и достъпа, приобщаването, многообразието и справедливостта във всички включени в нея действия. Накрая, програмата допринася за постигането на целите на ЕС, свързани с цифровата трансформация, устойчивото развитие и активното гражданство.

Програмата „Еразъм+" има три основни дейности: възможности за обучение на отделни лица в чужбина, в рамките на ЕС и извън него (дейност КА1); с останалите средства ще се подпомагат партньорства между образователни институции, младежки организации, предприятия, местни и регионални органи и НПО (дейност КА2), както и реформи, с които се цели модернизиране на образованието и обучението, насърчаване на иновациите и предприемачеството и повишаване на пригодността за пазара на труда (КА3).

Отделните институции кандидатстват пред националните агенции на програмата във всяка една страна - за България това е Център за развитие на човешките ресурси - http://www.hrdc.bg, и сключват договор с тях.

Участници в програма Еразъм+ са на първо място студентите и преподавателите, както и различни асоциации, публични и частни организации, включително нестопански и неправителствени организации, ангажирани с организирането и предлагането на образователни и обучителни услуги на местно, регионално и национално равнище, изследователски центрове и организации, занимаващи се с въпросите на образованието, младежта и спорта.