Български | English  

НАЧАЛО НОВИНИ ECTS Kakво е ЕСТS? ECTS в РУ
ПРОГРАМАТА За програмата Еразъм политика Харта Еразъм Еразъм договори Вътрешни правила Ръководство и координатори Статистика
СТУДЕНТИ Обучение в ЕС Практика в ЕС Обяви за практика ESN Erasmus App Обучение извън ЕС Студентска Харта OLS Отзиви от участници Връзки
ДОКТОРАНТИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ и СЛУЖИТЕЛИ Обяви за BIP
ЕРАЗЪМ извън ЕС ЮБИЛЕЕН АЛМАНАХ COVID-19 КОНТАКТИ
Вход Панел за управление

КАКВО Е ТОВА ECTS?

ECTS, Европейската система за трансфер на кредитни единици е създадена от Комисията на Европейския съюз и има за цел да осигури взаимното академично признаване на резултатите от проведеното обучение на студенти в чужбина. Признаването на обучението и дипломите е необходимо условие за създаване на отворено общоевропейско образователно пространство за обучение, в което студенти и преподаватели могат да се “придвижват” свободно, без ограничения и препятствия.

ECTS се основава на един основен принцип – взаимното доверие между партниращите институции. Това означава, че периодът на обучение в чужбина (включително положените изпити и други форми на оценка) замества изцяло учебното натоварване в собствения университет, като при това се допуска известна разлика в учебните програми на партниращите университети, договорена предварително.

Европейската кредитна система е изградена от следните основни елемента:

  • Кредити, които посочват натовареността на студентите при изучаване на определена дисциплина или курс;
  • Информационен пакет (ECTS пакет)– чрез информационния пакет се осигурява прозрачността на учебните програми и се подпомагат студентите при избор на подходящ учебен план при обучението им в чужбина. Допълнително се предоставя и полезна практическа информация за университета – местонахождение, процедури за приемане, квартирни условия, академичен календар и др.;
  • Академичната справка, която показва постиженията на студентите в учението по начин, който е изчерпателен, общо разбираем и лесно се прехвърля от една институция на друга;
  • Учебното споразумение, което съдържа програмата на обучение и ECTS кредитите, които се присъждат при успешното изпълнение на програмата, задължаващо както изпращащата и приемащата институции, така и студента.

ECTS кредити

ECTS кредитите са числови стойности, които се дават на всяка учебна дисциплина (проект, специализираща практика, дипломна работа), която студените изучават в даден курс. Кредитите отразяват натоварването и работата на студентите в рамките на една учебна година (лекции, семинарни, лабораторни и практически упражнения, самостоятелна работа) и показват каква част от целогодишното натоварване се пада на конкретната дисциплина според учебните планове на съответната академична институция. При ECTS 60 точки представляват натоварването за една година, като в най-честият случай 30 точки се присъждат на един семестър. Кредитните точки се присъждат на студента тогава, когато са изпълнени всички негови задължения по конкретната дисциплина (посещение на съответните лекции или упражнения, успешно положен изпит), т.е. когато е достигната образователната цел.

ECTS студенти

Студентите, които участват по линия на програмата Еразъм получават всички кредити при успешно завършване на даден курс на обучение в чужбина. Тези кредити се прехвърлят в собствения университет, като се замества изцяло учебното натоварване за съответната година/семестър (включително изпити и други форми на оценка). По този начин студентите могат да се обучават за известен период в чужди университети и след завръщането си в своя, да продължат обучението си без да губят семестри и изпити. По линия на ECTS студентите могат и да се дипломират в приемащия чужд университет, като решението за това се извършва от съответните академични власти въз основа на “кредитното” досие и успеваемостта на студента в неговия собствен университет.