Български | English  

НАЧАЛО НОВИНИ ECTS Kakво е ЕСТS? ECTS в РУ ECTS пакет ECTS координатори
COVID-19
ПРОГРАМАТА За програмата Харта Еразъм Еразъм договори Еразъм политика Вътрешни правила и бланки Ръководство и координатори Статистика
СТУДЕНТИ Обучение в ЕС Практика в ЕС Обяви за практика Обучение извън ЕС ESN Erasmus App OLS Еразъм+ магистратура Студентска Харта Есета на участници Връзки
ПРЕПОДАВАТЕЛИ и СЛУЖИТЕЛИ ЕРАЗЪМ извън ЕС КОНТАКТИ ЮБИЛЕЕН АЛМАНАХ
Вход Панел за управление

Обявата за първи етап на набиране на студенти за 2021-2022 е в раздел Новини.

СТУДЕНТСКА МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ

Студентската мобилност с цел обучение предоставя възможност на студентите да се обучават в европейска висша образователна институция, партнираща на Русенския университет, без да заплащат академични такси. Продължителността е от 3 до 12 месеца в рамките на всяка от трите академични степени на висше образование, като периодите на обучение и практика се смятат общо (важи от учебната 2014-2015 година). На месец студентите получават финансова помощ в размер, специфичен за всяка държава. Размер на грантовете:

 

Приемаща държава

месечна ставка

за 2020-2021 год

(в евро)

 

 

Обучение

Практика

Група 1

 

Дания, Финландия, Исландия, Ирландия, Люксембург, Швеция, Великобритания, Лихтенщайн, Норвегия

520

720

Група 2

 

Австрия, Белгия, Германия,  Франция, Италия, Гърция, Испания, Кипър, Холандия, Малта, Португалия

520

720

Група 3

 

България, Хърватска, Чехия, Естония, Латвия, Литва, Унгария, Полша, Румъния, Словакия, Словения, Македония, Турция, Сърбия

470

670

ГРАНТЪТ Е ФИНАНСОВА ПОМОЩ, ЦЕЛЯЩА ДА ПОДПОМОГНЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ  РАЗХОДИ ПО  МОБИЛНОСТТА, ПОРОДЕНИ ОТ РАЗЛИЧИЯТА В ИЗДРЪЖКАТА НА ЖИВОТ В ЧУЖБИНА. ГРАНТЪТ НЕ Е СТИПЕНДИЯ, ТОЙ НЕ ПРЕДВИЖДА ЦЯЛОСТНО ПОКРИВАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО МОБИЛНОСТТА И СЕ ИЗЧИСЛЯВА КАТО МЕСЕЧНА СТАВКА.

Индивидуалните месечни грантове се отпускат само за периода на мобилност, посочен във финансовия договор на студента и който не включва дните на пътуване. Използва се следната програма за изчисление на гранта  - натисни тук.


ЕТАПИ НА УЧАСТИЕ

 

1. Информиране.

В “Офис Еразъм” (стая 313.1 в Централен корпус) студентите могат да се информират за договорираните места за студентска мобилност по държави, университети и области на знание, за имената на преподавателите, които координират обмена с конкретните университети-партньори.

 

2. Участие в конкурс и класиране.

Конкурсът по правило се провежда през месец март и ако има неразпределени средства - през месец октомври. Студентите подават заявления в офис Еразъм за допускане до конкурсния изпит. Срокът за подаване на заявления се оповестява на предвидените за обяви места и на този сайт в секция Новини, където може да се намери и файл на заявлението. Конкурсът се състои от изпит по език и последващо класиране по факултети. Критериите за класиране на студентите са:

                           I. Основни критерии

1.  Да са студенти или докторанти, без оглед на гражданство, записани в една от трите степени на обучение за годината, през която получават субсидията. В случай на следдипломна практика годината, в която са селектирани, трябва да бъде последна от тяхното обучение.

2.  Да са записани поне за втора година от следването си по време на мобилността (отнася се за бакалаври). За практика това условие не се прилага.

3.  Да са редовни или задочни студенти при условие, че в приемащата институция обучението е в редовна форма.

4.  Студенти на Русенския университет, които не са български граждани и са одобрени за участие в програмата, могат да осъществят мобилност в родната си държава, само ако има достатъчно средства по текущата договорна година и ако няма други одобрени участници.

5.  Да е налице предварителна договореност между Русенския университет и чуждестранните партньори за студентска мобилност с цел обучение.

6.  Всеки студент има право на максимум 12 месеца мобилност за всеки цикъл на обучение в системата на висшето образование, независимо от вида и броя на отделните мобилности. За специалности, завършващи направо със степен магистър, максимумът е 24 месеца. В максимума влизат и месеците на следдипломна практика, която трябва да се осъществи в рамките на 12 месеца след защита.

7.   Не се разрешава повторна мобилност в една и съща приемаща чуждестранна институция в рамките на една и съща образователно-квалификационна степен.

                         II. Допълнителни критерии за избор съгласно вътрешните изисквания на Русенския университет

1. Минимален успех от обучението в Русенския университет Добър 4.00. За новозаписани магистри се взема средният успех от следването от бакалавърската степен и дипломната защита/държавния изпит. За докторанти се взема среден успех от приемните изпити и положените изпити до момента.

2.  Mаксимално един невзет изпит. При изчисляване на успеха, невзетият изпит се счита за 2.00 и студентите се класират като резерви, като се задължават да изчистят задължението си до момента на попълване на апликационните формуляри.

3. Минимален успех от изпита по работния език на Еразъм обучението Добър 4.00. Валидността на резултата е 2 години. Окончателната оценка на студенти със сертификати и дипломи от езикови гимназии се оформя след събеседване с изпитната комисия.

4.  Предимство имат студентите, които:

  • не са участвали в мобилност по програмата Еразъм;
  • са студенти от по-горните курсове.

5.  При класирането се вземат предвид поредността на желанията, но и степента на съответствие с изискванията на приемащата организация.

6.  Студенти или докторанти, които не отговарят на условието по т. 1, от раздел II могат да осъществят мобилност по програма „Еразъм+“, само при липса на други кандидати.

7.   Други, по преценка на ръководителя на двустранното споразумение и съобразно спецификата на договорената мобилност.

     Селекцията на кандидатите се прави без дискриминация, основана на пол, раса, цвят на кожата, етнически и социалeн произход, генетични характеристики, език, религия или убеждения, политически и други мнения, принадлежност към национално малцинство, имотно състояние, увреждане, възраст или сексуална ориентация.

 

3. Участие в информационната среща за заминаващи студенти.

На срещата се разясняват административните и финансовите условия на програмата за конкретната година и се отговаря на въпросите на студентите. Заминаващите за първия семестър на академичната година получават индивидуална консултация.

 

4. Подготовка на документите на одобрените студенти.

- Декларация за предходно участие - попълва се в Офис Еразъм.

- Декларация по Закона за защита на личните данни - попълва се в Офис Еразъм.

- Уверение от факултетна канцелария, че студентът е записан за академичната година на Еразъм обучението.

- Еразъм Харта на студента - запознава студента с правата и задълженията му.

- Application Form (Aпликационен формуляр) – Почти винаги университетите имат свои апликационни формуляри, често под формата на онлайн система, но съдържанието им до голямо степен е еднакво, защото се базира на разработени от ЕК образци. Задължително се проверява дали приемащият университет има свой Application Form и ако има, нормално е той да се използва. Съдържа лични данни на студента, мотивация, информация за езиковата компетентност. Вписва се периода на обучение в приемащия университет - датите трябва да са съобразени с академичния календар на университета-домакин

- Learning agreement BEFORE the mobility  (Договор за обучение, страница 1 и 2) - Ако приемащият университет не предоставя бланка за Learning agreement, в такъв случай се ползва бланката тук. Описват се избраните от студента дисциплини, предлагани от приемащия университет, и техните еквиваленти в Русенския университет. При избора на дисциплини се цели съдържателно съответствие с дисциплини от учебния план на студента в Русенския университет. Не се избират дисциплини, които вече са изучени от студента преди началото на мобилността. За дипломантите и докторантите се определя временен научен ръководител в приемащия университет. Когато студентът заминава за пълен семестър и не цели разработване на дипломна работа или работа по дисертационен труд, той е задължен да покрие 30 ECTS кредита за семестъра, като минимум 20 ECTS кредита са на базата на избраните дисциплини в приемащия университет, които ще бъдат признати като част от обучението му в Русенски университет.

     Договорът се изработва се от студента с помощ от страна на българския и чуждестранния координатор на обмена. Студентът следва да се запознае с учебния си план в Русенски университет и с дисциплините, които се предлагат на Еразъм студенти в чуждестранния университет. Learning agreement се изпраща със сканирани подписи, освен ако чуждестранният университет не поиска оригинал.

- Learning agreement DURING the mobility  се ползва по време на мобилността, когато възникнат промени в Learning agreement before the mobility.

 - Transcript of Records (Академична справка) – попълват се данни за изучените до момента дисциплини, техните кодове и кредити, и получените оценки. Подписва се от факултетен ECTS координатор и университетски ECTS координатор (зам.-ректор по учебна работа).

- Други документи, изисквани от приемащата институция (например CV, motivation letter и др.)

Application Form, Learning Agreement и Transcript of Records задължително се изготвят преди мобилността. 

Попълнените и подписани на факултетно ниво формуляри се предават в офис Еразъм за подписване от университетските координатори на програмата, след което се изпращат от Еразъм координатора на студента или от Еразъм офиса на РУ до приемащия университет с молба да бъдат подписани и върнати сканирани, заедно с поименна покана. Сроковете за подаване на формулярите са различни за всеки университет. Те се обявяват на сайтовете им или на самите апликационни формуляри.

- Заявка за настаняване - Често паралелно с апликационния формуляр, студентите попълват заявки за настаняване в предлагано от приемащия университет общежитие или квартири. Ако университетите не предлагат настаняване, необходимо е своевременно студентите да потърсят начини на настаняване. Полезен сайт за търсене на настаняване е https://www.uniplaces.com/

- Финансов договор. Необходимо условие, за да се подпише финансовия договор, е Learning agreement да се е върнал от чужбина подписан или да е получена поименна покана. Необходимо е студентите да си открият банкова сметка с дебитна карта към нея (с цел избягване на междубанкови  такси и курсови разлики, най-добрият вариант е еврова сметка в банка ОББ). В Офис Еразъм се предава копие на данните на откритата сметка, за да може да бъде направен банков превод. Всяка промяна във финансовия договор се отразява в Анекс.

Началната дата на финансирания период на мобилност е първият ден, в който участникът трябва да присъства в приемащата организация (а не датата на пристигане в чужбина). Крайната дата на финансирания период на мобилност е последният ден, в който участникът трябва да присъства в приемащата организация (а не датата на отпътуване от чужбина).

- Пълномощно. С цел преодоляване на проблеми, свързани с отсъствието им, студентите изготвят пълномощно на свой близък човек.


5. Задължителна онлайн езикова оценка в началото на мобилността (само за определени езици) - студентът получава линк

 

6. Закупуване на медицинска застраховка или заявка за Европейска здравно-осигурителна карта (www.ezok.bg.)

 

7. Виза за студенти, които не са граждани на ЕС.

Студентите, които имат нужда от виза, получават от Офис Еразъм потвърдително писмо за участието им в програмата Еразъм, което заедно с поканата от приемащата организация и други изисквани от консулствата документи се внасят в съответното консулство.

 

8. Получаване на първи транш (сумата по договор без 150.00 евро) от гранта по банков път преди заминаване.

 

9. Резервация/закупуване на билет.

 

10. Заминаване и провеждане на Еразъм обучението.

 

11. Отчитане.

Студентите осигуряват всички отчетни документи, изброени във финансовите им договори:

 

1. Declaration of Academic Stay (Декларация за престой), подписано от приемащата организация. Start date от престоя е денят, в който студентът се е явил в чуждестранния университет във връзка с обучението или официално събитие за посрещане. End date е денят, в който за последно студентът е имал ангажимент във връзка с обучението. 

При определяне на признатия период се разглеждат датите от финансовия договор, от Декларацията за престой и от билетите за пътуването до и от приемащата институция. Пример как се определят признатите начална и крайна дата - тук.


2. Transcript of records (Академична справка) за получените оценки, подписан и подпечатан от приемащия университет,

    или Отзив за извършената работа по проект, когато не са полагани изпити.


3. Онлайн отчет - студентът получава автоматично линк към онлайн отчет в последния ден по договор.


4. Онлайн езикова оценка в края на мобилността (само за определени езици) - студентът получава автоматично линк.


5. Билетите от пътуването /бордни карти, електронни билети, печати в паспорта/.


6. застраховката,


7. разписките/договора от настаняването.


Пред координатора на обмена се представя копие на Transcript of Records или Отзива.


12. Получаване на втори транш (150.00 евро) от гранта по банков път след пълно отчитане.


13. Служебна заверка на семестъра


14. Признаване на проведената обучение чрез служебно изготвяне на Протокол за признаване и ползване на таблицата за превръщане на оценките:

ECTS

Русенски университет

A

6

B

5

C

4 

D

3

F, FX

2