Български | English  

НАЧАЛО НОВИНИ ECTS Kakво е ЕСТS? ECTS в РУ ECTS пакет ECTS координатори
COVID-19
ПРОГРАМАТА За програмата Харта Еразъм Еразъм договори Еразъм политика Вътрешни правила и бланки Ръководство и координатори Статистика
СТУДЕНТИ Обучение в ЕС Практика в ЕС Обяви за практика Обучение извън ЕС ESN Erasmus App OLS Еразъм+ магистратура Студентска Харта Есета на участници Връзки
ПРЕПОДАВАТЕЛИ и СЛУЖИТЕЛИ ЕРАЗЪМ извън ЕС КОНТАКТИ ЮБИЛЕЕН АЛМАНАХ
Вход Панел за управление

Обявата за първи етап на набиране на студенти за 2021-2022 е в раздел Новини.

СТУДЕНТСКА МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ПРАКТИКА (включително следдипломна практика)

В рамките на дейността студентите могат да реализират студентски практики във всяка публична или частна организация, действаща активно на пазара на труда, или в областта на образованието, обучението и младежта – партньор на изпращащото висше училище, в което се обучава студентът. Целта е придобиване на специфични практически умения. Продължителността е от 2 до 12 месеца в рамките на всяка от трите академични степени на висше образование, като периодите на обучение и практика, реализирани за съответната академична степен, се смятат общо (важи от учебната 2014-2015 година). На месец студентите получават финансова помощ в размер, специфичен за всяка държава. Размер на грантовете:

 

Приемаща държава

месечна ставка

за 2020-2021 год

(в евро)

 

 

Обучение

Практика

Група 1

 

Дания, Финландия, Исландия, Ирландия, Люксембург, Швеция, Великобритания, Лихтенщайн, Норвегия

520

720

Група 2

 

Австрия, Белгия, Германия,  Франция, Италия, Гърция, Испания, Кипър, Холандия, Малта, Португалия

520

720

Група 3

 

България, Хърватска, Чехия, Естония, Латвия, Литва, Унгария, Полша, Румъния, Словакия, Словения, Македония, Турция, Сърбия

470

670

ГРАНТЪТ Е ФИНАНСОВА ПОМОЩ, ЦЕЛЯЩА ДА ПОДПОМОГНЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ  РАЗХОДИ ПО  МОБИЛНОСТТА, ПОРОДЕНИ ОТ РАЗЛИЧИЯТА В ИЗДРЪЖКАТА НА ЖИВОТ В ЧУЖБИНА. ГРАНТЪТ НЕ Е СТИПЕНДИЯ, ТОЙ НЕ ПРЕДВИЖДА ЦЯЛОСТНО ПОКРИВАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО МОБИЛНОСТТА И СЕ ИЗЧИСЛЯВА КАТО МЕСЕЧНА СТАВКА.

Индивидуалните месечни грантове се отпускат само за периода на мобилност, посочен във финансовия договор на студента и който не включва дните на пътуване.  Използва се следната програма за изчисление на гранта  - натисни тук.


ЕТАПИ НА УЧАСТИЕ

1. Информиране.

В “Офис Еразъм” (стая 313.1 Централен корпус) студентите могат да се информират за договорираните места за студентска практика по страни и приемни предприятия, за имената на преподавателите, които координират обмена с конкретните предприятия. От офиса може да се получат конкретни оферти, изпратени от организации от различни държави и сектори на работа.

 

2. Участие в конкурс и класиране.

Конкурсът по правило се провежда през месец март и ако има неразпределени средства, през месец октомври. Студентите подават заявления в офис Еразъм за допускане до конкурсния изпит. Срокът за подаване на заявления се оповестява на предвидените за обяви места и в секция Новини на този сайт, където може да се намери и файл на заявлението. Конкурсът се състои от изпит по език и последващо класиране по факултети. Критериите за класиране на студентите са:

 

                      I. Основни критерии

1.  Да са студенти или докторанти, без оглед на гражданство, записани в една от трите степени на обучение за годината, през която получават субсидията. В случай на следдипломна практика годината, в която са селектирани, трябва да бъде последна от тяхното обучение.

2.  Да са записани поне за втора година от следването си по време на мобилността (отнася се за бакалаври). За практика това условие не се прилага.

3.  Да са редовни или задочни студенти при условие, че в приемащата институция обучението е в редовна форма.

4.  Студенти на Русенския университет, които не са български граждани и са одобрени за участие в програмата, могат да осъществят мобилност в родната си държава, само ако има достатъчно средства по текущата договорна година и ако няма други одобрени участници.

5.  Да е налице предварителна договореност между Русенския университет и чуждестранните партньори за студентска мобилност с цел обучение.

6.  Всеки студент има право на максимум 12 месеца мобилност за всеки цикъл на обучение в системата на висшето образование, независимо от вида и броя на отделните мобилности. За специалности, завършващи направо със степен магистър, максимумът е 24 месеца. В максимума влизат и месеците на следдипломна практика, която трябва да се осъществи в рамките на 12 месеца след защита.

7.   Не се разрешава повторна мобилност в една и съща приемаща чуждестранна институция в рамките на една и съща образователно-квалификационна степен.

                         II. Допълнителни критерии за избор съгласно вътрешните изисквания на Русенския университет

1. Минимален успех от обучението в Русенския университет Добър 4.00. За новозаписани магистри се взема средният успех от следването от бакалавърската степен и дипломната защита/държавния изпит. За докторанти се взема среден успех от приемните изпити и положените изпити до момента.

2.  Mаксимално един невзет изпит. При изчисляване на успеха, невзетият изпит се счита за 2.00 и студентите се класират като резерви, като се задължават да изчистят задължението си до момента на попълване на апликационните формуляри.

3. Минимален успех от изпита по работния език на Еразъм обучението Добър 4.00. Валидността на резултата е 2 години. Окончателната оценка на студенти със сертификати и дипломи от езикови гимназии се оформя след събеседване с изпитната комисия.

4.  Предимство имат студентите, които:

  • не са участвали в мобилност по програмата Еразъм;
  • са студенти от по-горните курсове.

5.  При класирането се вземат предвид поредността на желанията, но и степента на съответствие с изискванията на приемащата организация.

6.  Студенти или докторанти, които не отговарят на условието по т. 1, от раздел II могат да осъществят мобилност по програма „Еразъм+“, само при липса на други кандидати.

7.   Други, по преценка на ръководителя на двустранното споразумение и съобразно спецификата на договорената мобилност.

Селекцията на кандидатите се прави без дискриминация, основана на пол, раса, цвят на кожата, етнически и социалeн произход, генетични характеристики, език, религия или убеждения, политически и други мнения, принадлежност към национално малцинство, имотно състояние, увреждане, възраст или сексуална ориентация.

 

3. Участие в информационната среща за заминаващи студенти.

На срещата се разясняват административните и финансовите условия на програмата за конкретната година и се отговаря на въпросите на студентите.

 

4. Подготовка на документите на одобрените студенти.

- Еразъм Харта на студента - запознава студента с правата и задълженията му.

- Декларация за предходно участие - попълва се в Офис Еразъм.

- Декларация по Закона за защита на личните данни - попълва се в Офис Еразъм.

- Уверение от факултетна канцелария, че студентът е записан за текущата академична година (за мобилност с цел следдипломна практика се предоставя копие от дипломата или уверение, че студентът е защитил успешно академичната степен).

- Learning agreement for traineeship (Споразумение за практика) – описват се задачите, които заминаващият български студент се очаква да изпълнява в приемащата организация/предприятие. Изработва се от студента с помощ от страна на българския и чуждестранния координатор на практиката. Задължително се изготвя преди практиката, и се изпраща сканирано до приемащото предприятие с молба да бъде подписано и върнато.

- Заявка за настаняване - Ако приемащата организация е университет, студентите попълват заявки за настаняване в предлагано от приемащия университет общежитие или квартири. Ако университетите не предлагат настаняване, необходимо е своевременно студентите да потърсят начини на настаняване. Полезен сайт за търсене на настаняване е https://www.uniplaces.com/

- Финансов договор. Необходимо условие, за да се подпише финансовия договор, е Learning agreement for traineeship да са е върнал от чужбина подписан. Необходимо е студентите да си открият банкова сметка с дебитна карта към нея (с цел избягване на междубанкови  такси и курсови разлики, най-добрият вариант е еврова сметка в банка ОББ). В Офис Еразъм се предава копие на данните на откритата сметка, за да може да бъде направен банков превод. Всяка промяна във финансовия договор се отразява в Анекс.

Началната дата на финансирания период на мобилност е първият ден, в който участникът трябва да присъства в приемащата организация (а не датата на пристигане в чужбина). Крайната дата на финансирания период на мобилност е последният ден, в който участникът трябва да присъства в приемащата организация (а не датата на отпътуване от чужбина).

- Пълномощно. С цел преодоляване на проблеми, свързани с отсъствието им, студентите изготвят пълномощно на свой близък човек.


5. Задължителна онлайн езикова оценка в началото на мобилността (само за определени езици) - студентът получава линк

6. Закупуване на медицинска застраховка или заявка за Европейска здравно-осигурителна карта (www.ezok.bg)

 

7. Виза за студенти, които не са граждани на ЕС.

Студентите, които имат нужда от виза, получават от Офис Еразъм потвърдително писмо за участието им в програмата Еразъм, което заедно с покана от приемащата организация и други изисквани от консулствата документи се внасят в съответното консулство.

 

8. Получаване на първи транш (сумата по договор без 150.00 евро) от гранта по банков път преди заминаване.

 

9. Резервация/закупуване на билет.

 

10. Заминаване и провеждане на Еразъм практиката.

 

11. Отчитане.

Студентите осигуряват всички отчетни документи, изброени във финансовите им договори:

 

1. Declaration of Traineeship Stay (Декларация за престой), подписано от приемащата организация. Start date от престоя е денят, в който студентът се е явил в чуждестранния университет/организация във връзка с практиката или официално събитие за посрещане. End date е денят, в който за последно студентът е имал ангажимент във връзка с практиката. 


При определяне на признатия период се разглеждат датите от финансовия договор, от Декларацията за престой и от билетите за пътуването до и от приемащата институция. Пример как се определят признатите начална и крайна дата - тук.


2. Traineeship Certificate за извършената работа, подписан от приемащата организация.


3. Онлайн отчет - студентът получава автоматично линк към онлайн отчет в последния ден по договор.


4. Онлайн езикова оценка в края на мобилността (само за определени езици) - студентът получава автоматично линк.

 

5. Билетите от пътуването /бордни карти, електронни билети, печати в паспорта/.


6. застраховката,


7. разписките/договора от настаняването.


На координатора на обмена се представят копие на Traineeship Certificate.


12. Получаване на втори транш (150.00 евро) от гранта по банков път след пълно отчитане.


13. Признаване на проведената практика с Протокол за признаване.